Sagsbehandlingstider

Se sagsbehandlertider på følgende områder:

Dokumentet åbnes i pdf

Servicemål i Byggeri:

Kategori 1
Simple konstruktioner (fx carporte), ukompliceret byggeri iht. BR10, kap. 1.3.1:
Servicemålet er 10* arbejdsdage (svare til det lovmæssigt fastsatte)

Kategori 2A
Nye enfamiliehuse og sommerhuse, ukompliceret byggeri iht. BR10, kap.1.3.1 og 1.3.2:
Servicemålet er 15* arbejdsdage

Kategori 2B
Tilbygninger til enfamiliehuse og sommerhuse, ukompliceret byggeri iht. BR10, kap.1.3.1 og 1.3.2:
Servicemålet er 20* arbejdsdage

Kategori 3
Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet iht. BR10, kap. 1.3.2:
Servicemålet er 30* arbejdsdage

Kategori 4
Andre faste konstruktioner m.v.(mobilmaster) ukompliceret og kompliceret byggeri iht. BR10, kap. 1.3.2 og 1.3.3:
Servicemålet er 25* arbejdsdage

Kategori 5
Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri, kompliceret byggeri iht. BR10, kap. 1.3.3:
Servicemålet er 40* arbejdsdage 

 * Tallene bygger på udtræk fra vores fagsystem (KMD Structura) og er et gennemsnit af den tid det har taget fra sagerne var fyldestgørende til der forelå afgørelse. Kommunen vil hvert halve år, revurdere og tilpasse tallene på baggrund af nye udtræk fra den foregående periode.

Andre forhold af betydning for sagsbehandlingstiden:

  • Der tilbydes forhåndsdialogmøde, inden der søges byggetilladelse. Dette for at afdække udfordringer og dilemmaer i det enkelte og konkrete projekt således at en ansøgning kan være så kvalificeret som muligt og dermed forkorte sagsbehandlingstiden. 
  • Byggeansøgninger gennemses inden 5 arbejdsdage efter modtagelse. Herefter sendes herefter kvitteringsbrev med angivelse af evt. mangler. Der er tale om et overordnet gennemsyn af sagerne som oftest vil blotlægge åbenlyse mangler eller om sagen fordrer behandling af anden myndighed inden det ansøgte kan behandles efter byggeloven (byggetilladelse). Det kan ved den reelle byggesagsbehandling vise sig nødvendigt at bede om yderligere materiale eller være nødvendigt at bede en anden myndighed om behandling eller udtalelse. Dette er forhold som ansøger selv bør have undersøgt således at sagen kun kræver sagsbehandling efter bygge- eller planloven når den modtages. Det kan dog være svært for en ikke-fagperson at kende til alle forhold i lovgivningen inden ansøgning.  
  • I sager hvor der kræves høring, dispensation, helhedsvurdering, politisk behandling vil sagsbehandlingstiden blive væsentlig forlænget ift. servicemålene. 
  • I sager som kræver inddragelse af andre administrative fagområder (f.eks. ændret vejadgang, landzonetilladelse, naturbeskyttelse, fredningsnævn m.fl.) vil sagsbehandlingstiden ligeledes blive væsentligt forlænget.
    Servicemålene er ikke deadlines for sagsbehandling men en retningsgivende tilkendegivelse af hvor lang tid kommunen forventer at bruge på behandling af en byggesag.

Klager til Ankestyrelsen:
Klager til Ankestyrelsen sendes til Odder Kommune til genvurdering. Hvis Odder Kommune fastholder sin afgørelse, sender den klagen og sagens akter videre til Ankestyrelsen senest 4 uger efter, at den har modtaget klagen.