Urørt skov

Urørte skove og tilskudsmuligheder for private

15. juni 2023

I Odder Kommunes biodiversitetsplan har vi et mål om at udlægge 50 % af de kommunale skove til urørt skov, hvilket svarer til ca. 30 ha. I forbindelse med udpegningen er der sket en kortlægning af de eksisterende naturværdier i sommeren 2021.

Størstedelen af skovene i Odder Kommune er privatejede, og hvis man som privat skovejer ønsker at udlægge sin skov til urørt skov, er der mulighed for at søge støtte hertil. En aftale om urørt skov er varig, og der kompenseres for, at der ikke må være nogen drift på arealet. Urørt skov udelukker dog ikke tiltag der forbedrer biodiversiteten som f.eks. ringning af træer, etablering af skovgræsning med husdyr, rewilding-projekter eller andre naturtiltag. Den tildelte støtte kan variere fra nogle få tusinde kr. pr. ha til mere end hundredetusinde kr. pr. ha. Det er Miljøstyrelsen som administrerer støtteordningen til urørt skov. Puljen kan søges indtil deadline den 13. juli 2023. 

Se puljens indhold her:

Som skovejer findes der også andre støttemuligheder,  hvis man ønsker at øge biodiversiteten i sine skove. Landbrugsstyrelsen har en tilskudsordning til skov med biodiversitetsformål, hvor man kan søge tilskud til  skovgræsning inklusiv forberedelse, ekstensiv skovdrift, bevaring af træer til naturligt henfald, naturlig vandstand, inklusiv forundersøgelse, rydning af uønsket opvækst og særlig indsats for habitatdirektivets Bilag IV-arter.