Køer på græs

Kommunal pulje til naturpleje

22. september 2021

Mange naturarealer er under tilgroning og har en dårlig naturtilstand på grund af ophørt pleje. Pleje i form af høslæt eller afgræsning er en vigtig forudsætning for at skabe en rig og lysåben natur. Derfor har Odder Kommune oprettet en pulje til naturpleje, som kan søges af private lodsejere, der ejer naturarealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Puljen giver tilskud til etablering af dyrehegn og nødvendige faciliteter som f.eks. spændingsgiver, fangfold og læskur.  Ved uddeling af midler vil der bl.a. blive set på projektets potentiale for at øge naturværdien, herunder beliggenhed ift. øvrige naturarealer.  

Man kan søge midler fra naturpleje-puljen ved at sende en mail til miljoe@odder.dk, mærket naturpleje-pulje, hvor man beskriver projektet og vedlægger budgetoverslag. Projekter, der godkendes til støtte modtager et foreløbigt tilsagn om støtte, og støtten udbetales, når der foreligger fakturaer på afholdte udgifter.  

Er man lodsejer med arealer inden for Natura 2000-områder eller ejer af overdrevsarealer med en vis naturværdi, kan man søge Landbrugsstyrelsens tilskudsordning til forberedelse til græsning. Denne tilskudsordning er åben for ansøgninger fra 4. oktober til 14. december 2022. Her kan man læse mere om tilskudsordningen: https://lbst.dk/tilskudsguide/rydning-og-forberedelse-til-afgraesning-2022/

Odder Kommunes pulje til naturpleje støtter ikke faciliteter, der kan opnå støtte fra Landbrugsstyrelsens tilskudsordning til forberedelse til græsning.

Odder Kommune vil gerne have kontakt til dyreholdere, der er interesseret i græsningsarealer, så vi derved kan koble ejere af naturarealer og dyreholdere sammen. Hvis man har spørgsmål til naturpleje eller ønsker at blive optaget på listen med dyreholdere, kan man kontakte merete.johannsen@odder.dk