Kort over mulige placeringer af biogasanlæg i Odder Kommune

Foroffentlig høring for tre mulige placeringer af biogasanlæg i Odder Kommune

11. april 2023

Den grønne omstilling er vores fælles ansvar. Det tidligere Byråd besluttede i august 2020, at Odder Kommune skulle være en del af Klimapartnerskabet DK2020 og arbejde for at efterleve målene i Parisaftalen. Med DK2020 er det besluttet, at etablering af et biogasanlæg er en af de målsætninger, der skal bidrage til den grønne omstilling i Odder Kommune, for at kommunen som samfund skal have en netto nul udledning af drivhusgasser inden 2050.

Etablering af et biogasanlæg er en vigtig byggesten i DK2020. Derfor sendes de tremulige placeringer nu i foroffentlig høring. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til projektet eller den endelige afgrænsning af selve projektområdet. De mulige placeringer er valgt på baggrund af en indledende screening og besluttet af Udvalget for Økonomi og Erhverv på møde den 20.03.2023. Se referat fra mødet.

Til den foroffentlige høring er der udarbejdet to visualiseringer af hver af de tre mulige placeringer. Det er forudsat, at der er etableret en min. 6 m høj hegnsbeplantning omkring anlægget. Anlægget kan derfor afskærmes mere ved etablering af en højere beplantning. Der er herudover taget udgangspunkt i Vinkel anlægget i Skive, da det var et lignende anlæg, som oprindeligt var foreslået placeret vest for Torrild. Visualiseringerne skal udelukkende tjene til at give indtryk af et større industrianlæg i landskabet på de valgte placeringer. Ved et evt. senere konkret anlæg, skal der foretages visualiseringer af påvirkningen af landskabet.

Se screningsmateriale og visualiseringer 

Screeningsmaterialet

Visualiseringer 

Eller se det på plandata.dk.

Hvad er en foroffentlighedsfase

Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en kommuneplanstrategi. Før udarbejdelsen af sådanne forslag, skal der i henhold til planlovens § 23c indkaldes idéer og forslag med henblik på det, med mindre ændringerne vurderes at være uvæsentlige.

8 ugers fremlæggelse

I dette tilfælde vurderes ændringen at være væsentlig, hvorfor der gennemføres en foroffentlighedsfase efter planlovens § 23c på 8 uger. Det vil sige, at offentlighedsfasen løber fra den 11.04.2023 til og med den 06.06.2023.

Informationsmøder

Der afholdes informationsmøde om biogas og grøn omstilling på Egmont Højskolen torsdag den 27.04.2023 kl. 19-21. På informationsmødet vil der være oplæg, der skal gøre både borgere og beslutningstagere klogere på biogassens potentialer og udfordringer, samtænkning med andre teknologier, lovgivning etc. Der vil være oplæg og debat med deltagelse af professor Henrik Wenzel, Syddansk Universitet, faglig direktør Bruno Sander Nielsen, Biogas Danmark, funktionsleder Sune Ribergaard Henriksen, Miljøstyrelsen samt Jacob Sørensen fra miljøorganisationen NOAH. Journalist Julie Søgaard vil være aftenens ordstyrer.
Oplæggene bliver streamet live på Odder Kommunes Facebookside. De vil desuden være tilgængelige efter mødet.

Herudover afholdes der borgermøde den 23.05.2023 fra kl. 19-21 i Torrild Forsamlingshus.

Bemærkninger, idéer og forslag kan indsendes til og med den 06.06.2023

  • plan@odder.dk eller
  • Afleveres eller sendes til Odder Kommune, Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder

Udvalget for Økonomi og Erhverv