Tunø

Luft foto af Tunø
Tunø er på ca. 350 ha og har ca. 9 km kystlinie. Der er mange saltvandspåvirkede naturtyper såsom sandstrand, stenstrand. strandoverdrev, strandvolde og klinter med kysterosion. Skoven (mosen) blev tilplantet for ca. 100 år siden. Dette til trods fremstår den alsidig og virker selvsået og vild.
 
Småbiotoperne på Tunø lider ikke i samme grad under intensiv landbrugsdrift som i andre dele af landet. På Tunø findes der jordbundsforhold, der er gode specielt for overdrev, som er den mest artsrige naturtype I Danmark.
  
Kilde: John Theilgaard