Vandhuller på Tunø til grønbroget tudse

Grønbroget tudse

Grønbroget tudse (foto:Peter Skriver, Aqua Consult)

Grønbroget tudse er en bilag IV art, og Danmark er således forpligtet til at træffe foranstaltninger, der sikrer dens udbredelsesområde. Grønbroget tudse (og dens æg og yngel) må derfor ikke indfanges. Grønbroget tudse er udbredt i Central- og Østeuropa og den nordvestlige grænse for artens udbredelse går lige gennem Danmark. Den mangler helt i Jylland, men har været almindelig i Det Sydfynske Øhav og på Lolland-Falster-Møn samt på Endelave, Samsø og Tunø. Tunø udgør således artens nordvestligste udbredelse. Ligesom de andre paddearter, er bestanden gået voldsomt tilbage, primært på grund af, at dens levesteder er forsvundet. Grønbroget tudse foretrækker vandhuller med solbeskinnede lave vandhuler med mindst muligt vegetation langs bredden. På Tunø har grønbroget tudse i de seneste år næsten ikke ynglet, simpelthen fordi deres ynglevandhuller har været af for dårlig kvalitet.
 
I november 2006 fik Århus Amt nyanlagt eller oprenset otte vandhuller på Tunø, som en målrettet indsats for at bevare grønbroget tudse her på dens absolut yderste punkt af dens udbredelses område. Allerede i foråret 2007 kunne der tælles over 50 kvækkende hanner i det n oprensede gadekær. Odder Kommune, som har overtaget amtets opgaver på naturområdet, følger udviklingen af grønbroget tudse på Tunø.

Gadekær før oprensning
Gadekær før oprensning (foto: Peter Skriver, Aqua Consult) 

Gadekær efter oprensning
Gadekær efter oprensning (foto: Peter Skriver, Aqua Consult)