Natur i kommunen

Odder Kommune ligger på den jyske østkyst mellem Aarhus og Horsens Fjord. Øerne Tunø og Alrø hører også med til kommunen. Odder Kommune har et spændende og varieret landskab og en tilsvarende spændende og forskelligartet natur.
Den østlige del af kommunen er gammel havbund med en flad topografi, mens der længere inde i landet ses et spændende kuperet morænelandskab som gennemskæres af en række ådale.

Mod nord afgrænses kommunen af Norsminde fjord, der allerede i 1942 blev vildtreservat og som nu er EF-fuglebeskyttelsesområde.

Udsigt over Norsminde fjord
Udsigt over Norsminde fjord
Langs hele Odder Kommunes kyststrækning finder man en række karakteristiske strandengslokaliteter. Strandengene udvikler sig typisk på lavvandede beskyttede kyststrækninger og findes derfor på den jyske østkyst. Det store lavvandede område, der strækker sig fra Hov og ind i Horsens fjord til både Hedensted og Horsens Kommune, indeholder blandt andet Søby Rev og Alrø poller, og er udpeget som Natura 2000 område. Natura 2000 området er både Ramsar-område, fuglebeskyttelsesområde og habitatsområde. Kort fortalt, er det et vådområde med så mange naturområder, pattedyr og vandfugle, at det har international betydning og skal beskyttes.
Endelig har vi Tunø, der med sin afvekslende natur med stejle klinter, strandenge og helt urørte skovmoser er en helt speciel naturoplevelse.


Tunø havn set fra luften
Tunø havn set fra luften


I boksen til højre kan du læse beskrivelser af spændende natur i Odder Kommune både i form af lokaliteter og forskellige dyrearter.

Du kan også læse om beskyttede naturtyper under Beskyttet natur - § 3 områder.