Hunde

Gøende hunde

Hunde må ikke give anledning til støjgener for naboerne på grund af vedvarende gøen.
bekendtgørelse nr. 76 af 21. januar 2015 af lov om hunde (hundeloven) §4, er der følgende bestemmelse:

"Forstyrrer en hund de omboendes ro, ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden, og der indgives klage derover til politiet, giver dette besidderen (ejeren) pålæg om at holde hunden indelukket, eller hvis denne foranstaltning ikke hjælper, eller hunden allerede holdes indelukket, at lade den fjerne."

Klage over støjgener fra gøende hunde skal indgives til Politiet.

Strejfende hunde

Hunde må ikke strejfe frit omkring, de skal holdes i snor eller holdes indelukket bag hegn på egen grund, jf. Hundelovens §3.

Generelt henvises til lov om hunde, lbk nr. 76 af 21. januar 2015. 

Hundehold og miljøregler

Miljølovgivningen indeholder en række regler som er rettet mod hundehold. Reglerne skal sikre at der ikke opstår gener for eller forurening af omgivelserne på grund af hold af hunde.


Der skelnes i miljølovgivningen mellem erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige hundehold. Det er udelukkende hundeholdets karakter og antallet af hunde der afgør om hundeholdet er erhvervsmæssigt. Økonomiske og skattemæssige forhold har ingen betydning for om hundeholdet i miljømæssig henseende betragtes som erhvervsmæssigt.

Ikke-erhvervsmæssige hundehold

Et hundehold der består af højst 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger betragtes ikke som erhvervsmæssigt.

Sådanne hundehold er omfattet af bestemmelserne i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Reglerne for sådanne hundehold er meget begrænsede. Reglerne skal dog blandt andet sikre at kommunen har mulighed for at gribe ind hvis et hundehold skulle medføre væsentlige gener for eller forurening af omgivelserne.

Erhvervsmæssige hundehold

For erhvervsmæssige hundehold gælder der helt andre håndfaste regler omkring etablering, udvidelse og ændring.

Hvad er et erhvervsmæssigt hundehold?
Hundekenneler, hundehandler, hundepensioner og øvrige hundehold med 5 eller flere voksne hunde (over 18 uger) samt dyrehospitaler og dyreklinikker hvor hunde er interneret i forbindelse med behandlingen betragtes som erhvervsmæssige hundehold. Disse benævnes fremover som hundehold.

Disse hundehold er omfattet af reglerne i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Bekendtgørelsen indeholder regler for anmeldelse, lokalisering, drift m.m. af hundehold.

Anmeldelse af etablering, udvidelser og ændringer

Inden etablering, udvidelse og ændring af hundehold skal der indsendes anmeldelse til kommunen. Pligten til at anmelde gælder uanset om der foretages bygningsmæssige ændringer eller ej.

En anmeldelse bør mindst indeholde en beskrivelse af hvad der søges om (herunder tegninger), placeringen af anlæg (løbegårde, stalde m.m.) i forhold til vandløb (herunder dræn), søer, omgivende ejendomme samt eksisterende og fremtidige (jf. kommuneplan) byzone- og sommerhusområder. Kommunen kan ofte være behjælpelig med at finde nogle af oplysningerne.

Lokalisering

Specielt i forbindelse med opstart af et hundehold er det vigtigt at kontakte kommunens miljøafdeling for at få afklaret om det sted man har udset sig må anvendes til formålet. Kommunen har ikke mulighed for efterfølgende at lovliggøre et hundehold der er placeret ulovligt. Eneste mulighed for at lovliggøre forholdet er at kræve hundeholdet fjernet eller reduceret til under 5 voksne hunde.

Afstandskravene for lokalisering af hundehold er følgende: 

  Hundekenneler og andre hundehold med 5 eller flere voksne hunde (over 18 uger). Hundepensioner. Dyrehospitaler og dyreklinikker med hunde interneret i forbindelse med behandling.
Til nabobeboelse. 100 m 200 m 200 m
Områder, der ifølge kommuneplanens
rammedel er udlagt til fremtidigt by-
zone- eller sommerhusområde.
200 m 300 m 300 m
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig
og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner og lign.
200 m 300 m 300 m
Eksisterende byzone- eller sommerhusområde. 200 m 300 m 300 m

Det skal bemærkes, at afstanden regnes fra det sted, hvor der etableres, udvides eller ændres.

Kommunen har mulighed for at dispensere fra afstandskravene men kun i forbindelse med mindre udvidelser eller ændringer. Etablering er derfor kun tilladt når afstandskravene overholdes.

Lokaliseringen af et hundehold kan desuden kræve tilladelse efter anden lovgivning f. eks. Naturbeskyttelsesloven og Planloven.

Placering af løbegårde, møddinger m.m.

Ved etablering, udvidelse og ændring af hundehold skal bygninger til hunde, hundegårde, løbegårde samt anlæg til opbevaring af gødning mindst overholde de nedenfor anførte afstandskrav.

  • Til enkelt vandindvindingsanlæg 25 m
  • Til fælles vandindvindingsanlæg 50 m
  • Til vandløb (herunder dræn) og søer 15 m
  • Til offentlig vej, privat fællesvej og naboskel 15 m
  • Til levnedsmiddelvirksomhed 25 m
  • Til beboelse på samme ejendom 15 m

Kommunen kan meddele dispensation hvor det ikke er muligt at overholde disse afstandskrav.


Kræves der dispensation skal det i forbindelse med ansøgningen oplyses hvorfor anlægget ikke kan placeres så det overholder afstandskravene.

 
Dispensationer vil normalt være ledsaget af vilkår som skal sikre at der ikke opstår risiko for forurening eller gener for omgivelserne. Vilkår kan omhandle renholdelse af anlæg samt støjreducerende tiltag.

Indretningskrav m.m.

Bygninger og lignende indretninger til hunde skal overholde kravene om indretning af stalde m.v. Det vil blandt andet sige at bygningerne skal være forsynet med fast gulv af eksempelvis beton. Afløb fra arealer hvor der går hunde skal ledes til en ajlebeholder eller lignende.

Bestemmelserne i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. om opbevaring og anvendelse af gødning, finder også anvendelse for erhvervsmæssigt hundehold. Det vil sige at gødning fra hunde skal opsamles, opbevares og anvendes til gødskningsformål.

Brugerbetaling for tilsyn

En lang række virksomheder skal betale brugerbetaling for den tid kommunen bruger på tilsyn med virksomheden. Brugerbetalingen skal bidrage til dækning af kommunens omkostninger i forbindelse med tilsynet.

Hundepensioner, hundehandler, hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) er omfattet af bestemmelserne om brugerbetaling.

Der betales udelukkende for den tid kommunen har brugt i forbindelse med tilsynet med virksomheden. Reglerne om brugerbetaling fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven og lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug.