Asbestholdige tagplader

Skyllevandet fra tagrenderne skal filtreres, før det afledes til kloak eller dræn. Filtreringen kan f.eks. ske ved, at lade vandet sive igennem en mineraluldsmåtte. Det frafiltrerede materiale skal bortskaffes som farligt affald.

Det er ulovligt at rense asbestholdige tagplader ved højtryksspuling uden afskærmning og uden at filtrere afløbsvandet.  

Du kan ikke aflevere asbestholdigt affald på Odder Genbrugsplads! Det skal i stedet afleveres på Affaldscenter Skårup i Skanderborg

Læs mere om asbest på Renosyds hjemmeside