Stenkalvens Vandværk - VVM-afgørelse

24. november 2022

Odder Kommune har behandlet en ansøgning fra Stenkalvens Vandværk om tilladelse til etablering af ny boring. Boringen er beliggende på matr. nr. 31 Tunø By, Tunø. Kommunen har vurderet at etablering af den nye boring ikke vil have væsentlig negativ påvirkning af miljøet, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig).

Afgørelsen incl. bilag kan ses her

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Klagefristen er 22. december 2022

Du klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klager på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside  www.naevneneshus.dk        

Søgsmål

Odder Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse, jf. Miljøvurderingslovens §54.