Etablering af jordvarmeanlæg er ikke VVM-pligtigt

12. september 2022

Afgørelse om miljøvurdering

Odder Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af et vertikalt jordvarmeanlæg bestående af tre boringer på 125 meter.

Odder Kommune har foretaget en screening af jordvarmeanlægget i henhold til § 8 stk. 2 nr. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), Lov nr. 1976 af 27.10.2021. Vi har derfor afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af anlægget, da det ikke vurderes at kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Klagevejledning

I henhold til § 48, stk. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) kan Odder Kommunes afgørelse, for så vidt angår retlige spørgsmål, indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefristen er den 12. oktober 2022.

 

Afgørelsen kan ses her.