Fornyet vandindvindingstilladelse til Amstrup Ege Vandværk, Alrøvej 163C, 8300 Odder er ikke VVM-pligtig

01. februar 2024

Odder Kommune har givet en fornyet vandindvindingstilladelse til Amstrup Ege Vandværk. Vandværket og boringerne er beliggende på matr. nr. 52ak og 52am Amstrup by, Falling, Alrøvej 163C, 8300 Odder. Kommunen har vurderet at fornyet vandindvindingstilladelse ikke vil have væsentlig negativ påvirkning af miljøet, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig).

Afgørelsen incl. bilag kan ses her

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Klagefristen er 29.02.2024

Klage over denne afgørelse kan indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på med NEM-Login.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

For yderligere information om Miljø- og Fødevareklagenævnet henvises til hjemmesiden  www.naevneneshus.dk        

Søgsmål

Odder Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse, jf. Miljøvurderingslovens §54.