Afgørelse om at Tillæg nr 16 til Spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

22. maj 2023

Odder Kommune har på baggrund af screening efter lovens bilag 3 vurderet, at projektet ikke vil have væsentlig negativ påvirkning af miljøet, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig).

Se afgørelsen 

Se screeningskema

Tillæg nr. 16 til Spildevandsplanen kan ses her.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Eventuel klage skal være Odder Kommune i hænde senest den 19. juni 2023.

Der klages digitalt via Klageportalen, som findes via borger.dk eller virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder Kommune via Klageportalen.

Der er et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes klagen automatisk først til Odder Kommune.

Hvis Odder Kommune fastholder afgørelsen, sender Kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser en klage, hvis den sendes uden om Klageportalen, medmindre klager forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø og Fødevareklagenævnet; mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan se betingelserne på klagenævnets hjemmeside.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.