Udledningstilladelse til regnvandsbassin ved Fensten

03. juni 2022

Der meddeles hermed tilladelse til udledning af tag- og overfladevand via regnvandsbassin fra Fensten by efter Miljøbeskyttelsesloven. Overfladevandet renses og forsinkes i regnvandsbassin E5BR inden udløb til åben grøft i udløbspunkt E5UR. Grøften leder vandet til Fensten Vestergrøft og videre ud i Malskær Bæk.

Se Tilladelsen

Se Bilag (Afgørelse om at udledning af forsinket tag og overfladevand ikke er omfattet af krav om miljøvurdering)
se Bilag (Skema til miljøvurdering)

Klagefrist
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Eventuel klage skal være Odder Kommune i hænde senest den 1. juli 2022.

Der klages digitalt via Klageportalen, som findes via borger.dk eller virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder Kommune via Klageportalen.

Der er et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes klagen automatisk først til Odder Kommune.

Hvis Odder Kommune fastholder afgørelsen, sender Kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser en klage, hvis den sendes

uden om Klageportalen, medmindre klager forinden er blevet fritaget for

brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet; mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør

herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan se

betingelserne på klagenævnets hjemmeside.

Et eventuelt søgsmål i forhold til tilladelsen skal jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt.