Tilladelse til vandløbsregulering, Stampmølle Bæk ved Rådhusgade

11. maj 2023

I forbindelse med bynært anlæg til klimasikring af Odder By, har Odder Kommune udskifte risteværk ved rørunderføringen af Stampmølle Bæk under Rådhusgade. I forbindelse med udskiftning af risten, er der etableret et nyt skråningsanlæg og en ny opsamlingsplads, men materialet under begge blev eroderet væk ifm. store afstrømninger i januar 2023.

Odder Kommune ønsker derfor, at hæve opsamlingspladsen, etablere en spuns langs pladsen samt etablere betonbund langs den nye rist. Dette for at sikre en robust opsamlingsplads som letter vedligeholdelse af risten.

Vandløbsloven

Odder Kommune meddeler tilladelse til regulering af Stampmølle Bæk på nedenstående vilkår. Afgørelsen meddeles i henhold til kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og regulering mv., jf. vandløbslovens §§ 16 og 17.

§ 3 dispensation

Der meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 3 til etablering af betonplade opstrøms risten samt etablering af spuns langs opsamlingspladsen. Dispensation meddeles jf. naturbeskyttelseslovens § 65.

Miljøscreening

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10 f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.

Odder Kommune har på baggrund af en screening under hensyn til kriterierne i bilag 6 vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig). Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven. Screeningsskema vedlagt i bilag.

Afgørelsen er truffet på baggrund af vedhæftede projektbeskrivelse og figurer.

Afgørelsen må jf. naturbeskyttelsesloven ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klageperioden er 4 uger og rettidig klage har opsættende virkning.

Sagen dokumenter
Afgørelse
Bilag 1
Screeningsskema
Projektbeskrivelse

 

Klagevejledning

Der foretages annoncering på kommunens hjemmeside den 11. maj 2023. Klagefristen udløber den 8. juni 2023.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.