Tilladelse til krydsning af Malskær Bæk med vandforsyningsledning

20. juni 2022

Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens § 47 samt § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering.

Krydsningen foretages i forbindelse med etablering af ny vandforsyningsledning. Krydsningspunktet er beliggende mellem matr. nr. 26r og 26s Gylling By, Gylling og fremgår af tilladelsen.

Se Tilladelsen

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter bestemmelserne i vandløbslovens kapitel 16.

Klagefristen er 4 uger fra den dato tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Vandløbsmyndigheden kan efter ansøgning meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager efter § 9, jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages.

Klage over afgørelsen skal være indgivet senest den 18. juli 2022.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.