Tilladelse til etablering af tre spange over Balle bæk

09. maj 2022

Afgørelse
Der gives hermed tilladelse til etablering af tre spange over Balle Bæk. To spange er placeret ved matr. nr. 1v Odder By, Odder og en ved matr. nr. 11cz Odder By, Odder. 


Godkendelse gives efter vandløbsloven §§ 17 og 47 og § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering på nedenstående vilkår.

Se Tilladelsen

Klagefrist
Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, som afgørelsen er blevet offentliggjort. Klagevejledning fremgår herunder. Klagefristen udløber den 7. juni 2022.