Tilladelse efter vandløbsloven samt miljøscreening til regulering af Stampmølle Bæk ved Overskov

05. august 2022

Vandløbsloven
Odder Kommune meddeler tilladelse til regulering af Stampmølle Bæk på nedenstående vilkår. Afgørelsen meddeles i henhold til kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og regulering mv., jf. vandløbslovens §§ 16 og 17.

Miljøscreening
Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10 f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.

 Odder Kommune har på baggrund af en screening under hensyn til kriterierne i bilag 6 vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig). Projektet er naturforbedrende. Afgørelsen er truffet efter §21 i Miljøvurderingsloven.

Dokumenter
Afgørelse
Screeningsskema
Projektbeskrivelse

Klagevejledning
I henhold til vandløbslovens kapitel 16 kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet.

Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages af:

1) den, afgørelsen er rettet til,

2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og

3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagen skal være tilgængelig i Klageportalen inden 4 uger fra datoen for afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Ønsker du fritagelse fra at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odder Kommune.

Modtages klage over afgørelsen, underrettes ansøger.

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen.