Tilladelse efter vandløbsloven, dispensation fra naturbeskyttelseslovens samt miljøscreening til regulering af Stampmølle Bæk ved Rådhusgade

05. august 2022

Vandløbsloven

Odder Kommune meddeler tilladelse til regulering af Stampmølle Bæk på nedenstående vilkår. Afgørelsen meddeles i henhold til kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og regulering mv., jf. vandløbslovens §§ 16 og 17.

§ 3 dispensation

Der meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 3 til udskiftning af ristebygværk samt udskiftning af fliser med sten langs Stampmølle Bæk. Dispensation meddeles jf. naturbeskyttelseslovens § 65.

Miljøscreening

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10 f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.

 Odder Kommune har på baggrund af en screening under hensyn til kriterierne i bilag 6 vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig). Projektet er naturforbedrende. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven.

Dokumenter
Afgørelse
Screeningsskema
Projektbeskrivelse

Klagevejledning

Vandløbsloven

I henhold til vandløbslovens kapitel 16 kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages af:

  • den, afgørelsen er rettet til,
  • enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
  • en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Naturbeskyttelsesloven

I henhold til naturbeskyttelseloven § 78 kan kommunens afgørelse påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klageberettiget ifølge naturbeskyttelsesloven

  • adressaten for afgørelsen,
  • ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
  • offentlige myndigheder,
  • en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
  • lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Dispensation må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage må dispensationen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet, med mindre nævnet bestemmer andet.

Generelt

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagen skal være tilgængelig i Klageportalen inden 4 uger fra datoen for afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Ønsker du fritagelse fra at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odder Kommune.

Modtages klage over afgørelsen, underrettes ansøger.

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen.