Høring af vandløbsregulering ifm. etablering af vådområde ved Fensholt

20. juni 2022

Odder Kommune agter at meddele tilladelse til regulerin af Stampmølle Bæk ifm. etablering af vådområde ved Fensten. Inden der træffes afgørelse i sagen, sendes projektet i offentlig høring jf. § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v..

Projektet sendes hermed i høring, og alle indsigelser og kommentarer skal indsendes skriftligt senest 5 uger efter dags dato. Indsigelse eller kommentarer til projektet skal modtages senest den 26. juli 2022 på miljoe@odder.dk.

Projektbeskrivelse

Projektet består af to delområder. Indenfor begge området afskæres alle dræn, så drænvandet siver gennem vådområdet og ud i Stampmølle Bæk. Dermed bindes kvælstoffet i vådområdet, og koncentrationen af kvælstof i vandløbet reduceres, hvormed udledningen til Norsminde fjord og Århus bugt reduceres.

I det vestlige projektområde er dele af Stampmølle Bæk på nuværende tidspunkt rørlagt. Dele af rørlægningen åbnes op og vandløbet genslynges inden for området. 

I det østlige projektområde udlægges gydegrus på tre delstrækninger for at hæve vandspejlet opstrøms strygene. Derved opnås mere våde enge, som binder kvælstoffet bedre.

Dokumenter:
Projektbeskrivelse
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Tegning 1A
Tegning 1B
Tegning 2A
Tegning 2B
Tegning 3A
Tegning 3B
Tegning 4A
Tegning 4B