Høring af vandløbsregulering af Odder Å ved Rathlousdal Gods

22. maj 2023

Odder Kommune ansøger om tilladelse til regulering af Odder Å ved Rathlousdal Gods. Inden der træffes afgørelse i sagen, sendes projektet i 4 ugers offentlig høring jf. § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v..

Projektet sendes hermed i høring, og alle indsigelser og kommentarer skal indsendes skriftligt senest 4 uger efter annoncering, og dermed inden den 19. juni 2023miljoe@odder.dk eller til Teknik og Miljø, Att: Miljø, Rådhusgade 3, 8300 Odder.

Projektbeskrivelse

Baggrunden for nærværende ansøgning er, at der er foretaget en ikke godkendt nødværgereparation, i sommeren 2022, af en underføring under indkørselsvej til Rathlousdal Gods og under en bygning, som er tilhørende Rathlousdal Gods.

Årsagen til reparationen var, at der var sket sætninger i underføringen, hvilket medførte risiko for større sætningsskader af bygningen, som ligger over vandløbet.

Reparationen er ikke endeligt godkendt efter vandløbslovens bestemmelser. Det er siden konstateret, at de nye forhold i underføringen udgør en spærring for fisk, som derfor skal udbedres.

Nærværende projekt har til hensigt at renovere underføringen, således at denne ikke vil udgøre en spærring for fisk.

Ansøgningen vedrører således etablering af nyt anlæg i underføringen, og ansøgningen skal behandles efter vandløbslovens § 17.

Dokumenter:
Projektbeskrivelse
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Høringssvar
Hvis du ønsker at komme med indsigelse eller kommentarer til projektet skal disse meddeles skriftligt til Odder Kommune på miljoe@odder.dk eller til Teknik og Miljø, Att: Miljø, Rådhusgade 3, 8300 Odder senest den 19. juni 2023.