Udkast til Tillæg nr. 13 til spildevandsplan, Cirkuspladsen, Lokalplan 4

08. juni 2022

Dette Tillæg nr. 13 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er udarbejdet med henblik på at separatkloakere større kloakopland i Odder by. Dermed ledes spildevand til Odder Renseanlæg. Regnvand ledes til forsinkelsesbassin, hvor vandet dels forsinkes dels renses inden udledning til Odder Å. Derudover optages det udvidede kloakopland i spildevandsplanen. Der foretages justeringer af oplandsgrænser, så disse afspejler de faktiske forhold. Spildevandsplanens tekstdel ændres ikke med tillægget.

Tillægget medfører at to overløbsbygværker til Odder Å nedlægges, så den hydrauliske og kemiske belastning af Odder Å reduceres.

Tillægget til spildevandsplanen omfatter kloakopland A1, A1a, A1.9, A1.9a og A1c, og udarbejdes med baggrund i gældende lovgivning og planlægning.

Se Tillæg nr. 13

Tillægget er i offentlig høring i perioden 8. juni 2022 til og med den 17. august 2022. Har du bemærkninger skal de sendes til miljoe@odder.dk, eller til Odder Kommune, Teknik og Miljø, Mrk. "Spildevand", Rådhusgade 3, 8300 Odder så vi har dem senest den 17. august 2022.

 

Afgørelse om at tillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering
Samtidig offentliggøres afgørelsen om at tillæg nr. 13 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Se afgørelsen.