Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra dele af området for lokalplan 5040

01. september 2023

I forbindelse med en kommende havnepromenade og bolig- og erhvervsbygninger inden for dele af lokalplan 5040, Færgebyen, ansøges Odder Kommune om tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra 2678 m2 bebyggelse og samlet 7189 m2 befæstelse til Hou havnebassin via tre private udledningspunkter (Bilag 1a og 1b). Området er separatkloakeret. Sanitært spildevand afledes via eksisterende offentligt kloaksystem til rensningsanlæg.

Ved alle tagnedløb etableres sandfang, og der etableres ydereliger et sandfang lige inden udledning til havnebassinet. Derudover etableres der dykket udløb på de brønde der modtager overfladevand fra køreveje og parkeringsarealer.

Inden udledning fra Færgebyen etableres højvandsklapper, for at sikre at vandet ikke stuver op i sandfangsbrøndene og brøndene med dykket udløb, og dermed kan lede slam, olie og andre stoffer ud i det marine miljø. Der etableres ikke højvandslukke efter sandfangsbrønden ved promenaden, da
det forventes at mængden af sand og slam er minimal. Med de stillede vilkår har Odder Kommune dog mulighed for efterfølgende at stille krav om højvandslukke efter sandfangsbrøndene på promenaden.

Miljøscreening
Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens2 bilag 2, pkt. 10 g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Odder Kommune har på baggrund af en screening under hensyn til kriterierne i bilag 6 vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig). Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven. Screeningsskema vedlagt i bilag.
Afgørelsen er truffet på baggrund af vedhæftede projektbeskrivelse og figurer (Bilag 2)

Klagevejledning
Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening på nmkn.dk. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt
ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet.
En klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen, herunder resultater af virksomhedens egenkontrol.
I henhold til § 101 i Miljøbeskyttelsesloven kan der anlægges civilt søgsmål. Fristen for indgivelse af civilt søgsmål er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt.

Miljøvurderingsloven
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller
love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

 

Dokumenter:

Tilladelsen

Bilag 1a - Regnvandshåndtering, Færgebyen

Bilag 1b - Regnvandshåndtering, Reservoirer - kan findes i tilladelsen

Bilag 2 - Ansøgning

Bilag 3 - VVM-screening