Dispensation til oprensning af regnvandsbassin RB13

07. januar 2022

Odder Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at foretage oprensning af regnvandsbassin på matr. nr. 39a, Odder By, Odder. 

Dispensationen meddeles i henhold til naturbeskyttelseslovens1 § 65, stk. 2.

Se afgørelsen

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside den 7. januar 2022.

Klagefristen er den 4. februar 2022.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. naturbeskyttelseslovens § 78 af:

1. adressaten for afgørelsen,
2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3. offentlige myndigheder,
4. lokale foreninger, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
5. landsdækkende foreninger, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og
6. landsdækkende foreninger, som efter deres formål varetager væsentlige
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

Klagen indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.


Indgivelse af rettidig klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet har opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Ønsker du fritagelse fra at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odder Kommune.

Modtages klage over afgørelsen, underrettes ansøger.


Denne afgørelse kan inden 6 måneder fra meddelelsesdato indbringes til domstolsafgørelse jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.


For behandling af klager, der indbringes for nævnet, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via Klageportalen.

For yderligere hjælp og information henvises til Klagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk