Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på 196m2 med en integreret garage på 69m2 og et integreret overdækket areal på 16m2

13. september 2023

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2.

Klage skal indgives til Planklagenævnet, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.


Fristen for at påklage denne afgørelse er d. 11. oktober 2023.

Tilladelsen kan ses her.