Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på 189m2 med en overdækning på 4m2

01. november 2022

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2. Klage skal indgives til Planklagenævnet, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Fristen for at påklage denne afgørelse er d. 29. november 2022. Tilladelsen kan ses her.