Landzonetilladelse til opførelse af en ny bolig på 151m2 med en integreret carport på 40m2 og et integreret udhus på 10m2

20. september 2022

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2. Klage skal indgives til Planklagenævnet, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Fristen for at påklage denne afgørelse er d. 18. oktober 2022. Tilladelsen kan ses her.