Landzonetilladelse til at opfylde en branddam

18. september 2023

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2.

Klage skal indgives til Planklagenævnet, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.


Fristen for at påklage denne afgørelse er d. 16. oktober 2023.

Tilladelsen kan ses her.