Indledende offentlighedsfase i forbindelse med ansøgning om §16a-miljøgodkendelse af husdyrbruget Fenstenvej 16, 8300 Odder

12. september 2023

Ansøger ønsker, at få de eksisterende produktionsarealer godkendt efter stipladsmodellen med den fleksibilitet det giver i driften. Der etableres ikke nye staldbygninger eller gødningsopbevaringsanlæg. I forbindelse med sagsbehandlingen vurderes hvilke påvirkninger husdyrbruget får på natur, miljø og naboer. Påvirkningerne bliver beskrevet i miljøgodkendelsen.

Inddragelse af offentligheden

Kommunen skal sikre at offentligheden og berørte myndigheder informeres tidligt og effektivt i beslutningsprocessen ved offentlig annoncering af den indkomne ansøgning. Ved at orientere tidligt i processen sikres, at I kan komme med bemærkninger, ideer, emner m.v. som kommunen og ansøger kan bruge i det videre arbejde. Herunder at overveje alternativer og adressere de bekymringer og problemstillinger, som offentligheden måtte have.

Ansøgningsmaterialet kan ses her fra den 12. september 2023 til den 10.oktober 2023

Du kan komme med kommentarer til ansøgningsmaterialet

Hvis du har kommentarer til ansøgningsmaterialet eller hvis du har spørgsmål til processen kan du skrive til Team Miljø på mail: miljoe@odder.dk senest 10. oktober 2023.

Du kan få tilsendt udkastet til miljøgodkendelse

Når udkast til miljøgodkendelsen er færdigt, har du mulighed for at kommentere på det. Naboer, og andre berørte parter vil blive orienteret skriftligt med mulighed for at kommentere på udkastet indenfor 30 dage. Hvis du IKKE er nabo eller tilhører berørte parter, men ønsker at få udkastet tilsendt til kommentering når det foreligger, skal du kontakte Team Miljø senest 10. oktober på mail: miljoe@odder.dk

Retten til at se sagens akter og udkast er omfattet af de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger