Husdyrbruget, Malskærvej 51, 8300 Odder: §16b-miljøtilladelse

13. september 2023

Odder Kommune har behandlet en ansøgning om miljøtilladelse efter §16b i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. af husdyrbruget på Malskærvej 51, 8300 Odder.

I forbindelse med tilladelsen vil der ikke blive opført nye stalde eller gødningsopbevaringsanlæg.

I henhold til  Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §9 stk. 3 meddeles samtidig dispensation fra kravet i bekendtgørelsens §8 stk. 1 nr. 7 vedrørende afstand fra stald til naboskel. Dispensationen herunder begrundelsen er nærmere beskrevet i §16b-miljøtilladelsen afsnit 3.1.

Det vurderes samlet, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Afgørelsen kan ses her.

Klagefrist: 11. oktober 2023