Oversigtskort over området til lokalplan 8012

Offentlig høring af Lokalplan nr 8012 - Boligområde ved Oldrupvej i Hundslund

21. juni 2022

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan nr. 8012 for boliger ved Oldrupvej i Hundslund - samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering. 

Kommunalbestyrelsen har på møde den 20. juni 2022 godkendt at Forslag til Lokalplan nr. 8012 samt afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering. Forslagene fremlægges i offentlig høring fra den 22. juni 2022 til den 31. august 2022.

Planforslaget giver mulighed for:

  • At opføre et nyt boligområde med mulighed for åben-lav og tæt-lav bebyggelse i op til 2 etager.

Her kan du se planforslaget

Planforslaget kan ses og udskrives fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk eller på: Forslag til Lokalplan nr. 8012

10 ugers offentlig høring

Forslag til lokalplan nr. 8012 fremlægges i 10 ugers offentlig høring fra den 22. juni til den 31. august 2022. Derefter vil Udvalget for Klima og Plan tage endelig stilling til den.

Din mulighed

Har du bemærkninger til planforslagene, kan du:

  • Sende dem pr. mail til plan@odder.dk 
  • Aflevere eller sende dem til Team Plan, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, så de er modtaget på Rådhuset senest den 31. august 2022.

Retsvirkninger

Forslag til lokalplan nr. 8012
For området omfattet af lokalplanforslag 8012 træder de midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Se i øvrig lokalplanens punkt 12.

Miljøvurdering

Planforslagene er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 973 af 25/06/2020) § 8, stk. 1, nr. 2 Odder Kommune har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget, da det ikke vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelse herom offentliggøres sammen med den offentlige bekendtgørelse af, at planforslagene fremlægges i offentlig høring.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelsen.

Sådan klager man

Det er ved lov besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen. https://naevneneshus.dk/start-din-klage/

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort eller MobilePay i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra den dag denne annonce er offentliggjort. Annoncen offentliggøres den 22. juni 2022.