Offentlig høring af forslag til lokalplan 5039 for et område til camping, sommerhus- og helårsbebyggelse ved Spøttrup Strandvej i Hou

15. december 2021

Planforslagene giver mulighed for:

  • at sikre, områdets anvendelse til sommerhusbebyggelse, campingplads samt helårsbeboelse,
  • at skabe mulighed for at eksisterende servicebygning kan ombygges til ferielejligheder/vandrehjem
  • at sikre at der etableres et nyt klimasikret kystbeskyttelsesanlæg og en forlægning af Spøttrup Bæk.
  • at sikre udlæg af veje, stier, broer og fælles friarealer.
  • at sikre stiadgang til stranden


10 ugers offentlig høring
Forslag til lokalplan nr. 5039 fremlægges i 10 ugers offentlig høring fra den 15. december 2021 til den 23. februar 2022.

Planforslaget kan ses og udskrives her: Lokalplan 5039

Din mulighed
Har du bemærkninger til planforslaget kan du:

Sende dem pr. mail til plan@odder.dk

Aflevere eller sende dem til Team Plan, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, så de er modtaget på Rådhuset senest den 23. februar 2022.

Retsvirkninger
For området omfattet af lokalplanforslag 5039 træder de midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 i kraft.

Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. 

Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Miljøvurdering
Planforslagene er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 973 af 25/06/2020) § 8, stk. 2, nr. 2 Odder Kommune har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, da de ikke vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelse herom offentliggøres sammen med den offentlige bekendtgørelse af, at planforslagene fremlægges i offentlig høring.

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelsen.

Sådan klager man
Det er ved lov besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen. https://naevneneshus.dk/start-din-klage/

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort eller MobilePay i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist med-hold i klagen.

Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klage-fristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra den dag denne annonce er offentliggjort. Annoncen offentliggøres den 15. december 2021.