Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1158 - Lægehuset - Torvald Køhlsvej 29 og Kommuneplantillæg nr. 9 Kommuneplan 2021-2033

23. maj 2023

Planforslagene giver mulighed for:

  • Boligformål i form af etagebebyggelse til helårsbeboelse i op til 4 etager.
  • At fastlægge bestemmelser, der sikrer at bebyggelsens udtryk tilpasses omgivelserne med røde teglfacader og grønne tage

11 ugers offentlig høring
forslag til lokalplan nr. 1158 - Lægehuset - Torvald Køhlsvej 29 og Kommuneplantillæg nr. 9 Kommuneplan 2021-2033 fremlægges i 11 ugers offentlig høring fra den fra 23.05.2023 til 08.08.2023. Derefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til dem.

Planforslagene kan ses og udskrives fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside eller herunder:

Din mulighed
Har du bemærkninger til planforslagene, kan du:

  • Sende dem pr. mail til plan@odder.dk
  • Aflevere eller sende dem til Team Plan, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, så de er modtaget på Rådhuset senest den 08.08.2023.

Retsvirkninger
Forslag til lokalplan nr. 1158
For området omfattet af lokalplanforslag 1158 træder de midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Se i øvrig lokalplanens punkt 12.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9
Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for byzoner kan Kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan Kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Miljøvurdering
Planforslagene er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr 4 af 03/01/2023) § 8, stk. 2, nr. 2 Odder Kommune har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, da de ikke vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelse herom offentliggøres sammen med den offentlige bekendtgørelse af, at planforslagene fremlægges i offentlig høring.

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelsen.

Sådan klager man
Det er ved lov besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen. https://naevneneshus.dk/start-din-klage/

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort eller MobilePay i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra den dag denne annonce er offentliggjort. Annoncen offentliggøres den 23. maj 2023.