Offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 8011 for et boligområde ved Landevejen 19, Hundslund, samt forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021-2033

12. september 2023

Planforslagene giver mulighed for:

  • at etablere en etageboligbebyggelse i 2 etager med en maks. bygningshøjde på 10 m samt en maksimal bebyggelsesprocent på 65
  • at sikre arkitektonisk sammenhæng med den øvrige bebyggelse langs Landevejen.
  • at fastlægge vejadgangen til området
  • at sikre etablering af fælles friarealer samt parkering

Her kan du se planforslagene

Planforslagene kan ses her

Forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021-2033

Forslag til Lokalplan nr. 8011

De kan også ses og udskrives fra Plan-og Landdistriktsstyrelsens hjemmeside www.plandata.dk samt på kommunens hjemmeside www.odder.dk

8 ugers offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har besluttet at planforslagene fremlægges i 8 ugers offentlig høring fra 12. september 2023 til den 7. november 2023. Derefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til den.

Din mulighed

Har du bemærkninger til planforslaget, kan du:

  • Sende dem pr. mail til plan@odder.dk
  • Aflevere eller sende dem til Team Plan, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, så de er modtaget på Rådhuset senest den 7. november 2023.

Retsvirkninger

For området omfattet af forslag til Lokalplan nr. 8011 træder de midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Når Kommunalbestyrelsen har bekendtgjort vedtagelsen af en lokalplan offentligt, er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser.

Lovligt etableret bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etableret før lokalplanen blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil – også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

Miljøvurdering

Planforslaget er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 4 af 03/01/2023) § 8, stk. 2, nr. 2 Odder Kommune har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget, da de ikke vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelse herom offentliggøres sammen med den offentlige bekendtgørelse af, at planforslaget fremlægges i offentlig høring.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelsen.

Sådan klager man

Det er ved lov besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen https://naevneneshus.dk/start-din-klage/

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort eller MobilePay i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra den dag denne annonce er offentliggjort. Annoncen offentliggøres den 12. september 2023.