Offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 3043 landbaseret solenergianlæg ved Rude Havvej samt kommuneplantillæg nr. 6

Offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 3043 landbaseret solenergianlæg ved Rude Havvej samt kommuneplantillæg nr. 6

20. november 2023

Planforslagene giver mulighed for:

  • at udlægge området til opstilling af solceller til elproduktion,
  • at fastlægge områdets anvendelse til tekniske anlæg,
  • at udlægge området til opstilling af solcelleanlæg og de for anlæggets drift nødvendige installationer og transformerstationer,
  • at sikre, at anlægget gennem placering og udformning tilpasses landskabet og nærområdet, herunder de beskyttede naturtyper og beskyttede diger i lokalplanområdet.
  • at sikre en afskærmende beplantning rundt om solceller anlægget i egnskarakteristiske arter i en bredde på min 10 m.
  • at sikre der etableres en rekreativ sti i området.
  • at sikre at området reetableres når elproduktion fra solceller ophører.

Tillæg nr. 6 er udarbejdet for at sikre den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplanen og Lokalplan nr. 3043.
Kommuneplantillægget tilpasser rammebestemmelser og rammeafgrænsningen. Områdets størrelse er ca. 72,5 ha.

Miljørapport

Der er udarbejdet en samlet miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport for at belyse projektets forventede, væsentlige påvirkning på miljøet. Miljørapporten er vedhæftet som bilag 3. Ligeledes er der udarbejdet udkast til en § 25 tilladelse der belyser, hvilke vilkår projektet skal realiseres under. Begge bilag vedhæftes den offentlige høring, så miljøvurderingsprocessen giver offentligheden mulighed for at komme med forslag og indsigelser i forbindelse med projektet eller de vilkår, projektet forventes realiseret under. 

Her kan du se planforslagene

Planforslagene kan ses på og udskrives fra Erhvervsstyrelsens hjem-meside https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk, på od-der.dk under Høringer & afgørelser eller herunder:

10 ugers offentlig høring

Lokalplan nr. 3043 - landbaseret solenergianlæg ved Rude Havvej og tillæg  nr. 6 til Kommuneplan 2021-2033 fremlægges i offentlig høring fra den 20. november 2023 til den 29. januar 2024. Derefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til disse.

Din mulighed

Har du bemærkninger til planforslaget, kan du:

  • Sende dem pr. mail til plan@odder.dk
  • Aflevere eller sende dem til Team Plan, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, så de er modtaget på Rådhuset senest den 29. januar 2024.

Retsvirkninger

For området omfattet af lokalplanforslag 3043 træder de midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejen-domme, der er omfattet af forslaget ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Se i øvrig lokalplanens punkt 13.

Når Kommunalbestyrelsen har bekendtgjort vedtagelsen af en lokal-plan offentligt, er planen bindende for de ejendomme, der ligger in-den for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser.

Lovligt etableret bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etableret før lokalplanen blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil – også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennem-føre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.