Lokalplanens afgrænsning

Offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 8015 - Offentligt område ved hallen i Hundslund

13. oktober 2023


Planforslaget giver mulighed for:

• at sikre områdets anvendelse til offentlige formål
• at etablere et nyt rekreativt område
• at sikre hensyn til de eksisterende naturværdier ved fastlæggel-se af byggefelter.
• at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens omfang og place-ring.at muliggøre opførsel af shelters og madpakkehytte
• at fastlægge vejadgangen til området
• at sikre området forbliver i landzone

Her kan du se planforslaget
Planforslaget kan ses på og udskrives fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk, på odder.dk under Høringer & afgørelser eller herunder.

Forslag Lokalplan nr. 8015 – Offentligt område ved hallen i Hundslund

8 ugers offentlig høring
Lokalplan nr. 8015 - Offentligt område ved hallen i Hundslund fremlægges i offentlig høring fra den 13. oktober 2023 til den 8. december 2023. Derefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til den.

Din mulighed
Har du bemærkninger til planforslaget, kan du:
• Sende dem pr. mail til plan@odder.dk
• Aflevere eller sende dem til Team Plan, Odder Kommune, Rå-dhusgade 3, 8300 Odder, så de er modtaget på Rådhuset senest den 8. december 2023.

Retsvirkninger
For området omfattet af lokalplanforslag 5037 træder de midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Se i øvrig lokalplanens punkt "retsvirkninger".

Når Kommunalbestyrelsen har bekendtgjort vedtagelsen af en lokalplan offentligt, er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser.
Lovligt etableret bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etableret før lokalplanen blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil – også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

Miljøvurdering
Planforslaget er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 973 af 25/06/2020) § 8, stk. 2, nr. 2 Odder Kommune har besluttet, at der ikke skal udar-bejdes en miljøvurdering af planforslaget, da de ikke vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelse herom offentliggøres sammen med den offentlige bekendtgørelse af, at planforslaget fremlægges i offentlig høring.

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget.
Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelsen.
Sådan klager man
Det er ved lov besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageporta-len. https://naevneneshus.dk/start-din-klage/
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.
Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort eller MobilePay i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefri-sten regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra den dag denne annonce er offentliggjort. Annoncen offentliggøres den 13. oktober 2023.