Invitation til "markvandring" ved det foreslåede aflastningsområde ved Rude Havvej

17. maj 2023

Plusform arkitekter anmoder på vegne af ejer af matr. nr. 9 bo Odder By, Odder om at igangsætte udarbejdelse af lokalplan, der skal muliggøre, at området kan anvendes til udvalgsvarebutikker med en minimumsstørrelse på 500 m² per butik.

Matr. nr. 9. bo, Odder by, Odder er en del af område udlagt til aflastningsområde og derfor også omfattet af forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033.  Den offentlig høring for tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033 er igangsat og løber frem til den 14. juni 2023.

Ejendommen er i dag omfattet af Byplanvedtægt nr. 6, der ikke muliggør anvendelse til udvalgsvarebutikker. Der anmodes derfor om, at der igangsættes en lokalplanlægning, der muliggør, at ejendommen kan anvendes til udvalgsvarebutikker, i overensstemmelse med forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033. Inden for aflastningsområdet udlægges en maksimal ramme til detailhandel i form af udvalgsvarebutikker og butikker til særligt pladskrævende varegrupper på 12.500 m² med en minimumsstørrelse på 500 m² per butik.

Proces
Vi vil gerne høre din mening og inviterer derfor til markvandring torsdag den 01.06.2023 kl. 15.00 til kl. 16.00. Vi mødes ved indkørslen til Rådhusgade 96 ud mod Rude Havvej. Odder Kommune vil samle op på input fra markvandringen i et notatet, der vedlægges som bilag ved den politiske behandling af lokalplanforslaget.

Tilmelding senest den 30. maj 2023 til plan@odder.dk, indskriv i emnefeltet: ”Markvandring ved Rude Havvej”