Kort over aflastningsområde

Offentlig høring af forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033

19. april 2023

Inden for aflastningsområdet udlægges en maksimal ramme til detailhandel i form af udvalgsvarebutikker og butikker til særligt pladskrævende varegrupper på 12.500 m² med en minimumsstørrelse på 500 m² per butik.

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 4 af 03.01.2023, § 8 stk. 2 nr. 2 er der gennemført en miljøscreening af planen for at afklare, om der kan forventes en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af miljøscreeningen vurderes det, at tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033 kun muliggør anvendelse af et mindre område på lokalt plan, og ikke kan medføre en væsentlig ændret påvirkning af det bestående miljø. Odder Kommune følger trafikafviklingen ved udarbejdelse af en trafikmodel, der belyser, hvor det er nødvendigt at sætte ind med afværgeforanstaltninger. Andre forhold som jordforurening og støj varetages i henhold til gældende lovgivning. Der skal ved realisering af aflastningsområdet foretages miljøscreeningen af kommende lokalplaner.

Her kan du se forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033 –retningslinje for aflastningsområde

Forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033 – retningslinje for aflastningsområde kan ses og udskrives på:

kommuneplan2021.odder.dk

eller på plandata.dk.

Høringsperiode

Forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033 – retningslinjer for aflastningsområde fremlægges i 8 ugers offentlig høring fra den 19.april til den 14. juni 2023. Herefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til det.

Din mulighed

Har du synspunkter eller ændringsforslag til planforslagene, kan du sende dem på mail til plan@odder.dk, eller aflevere eller sende dem til Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder, så de er modtaget på rådhuset senest den 14. juni 2023.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget. Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlig brugerinteresser i arealanvendelsen.

Sådan klager man

Det er ved lov besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen https://naevneneshus.dk/start-din-klage

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort eller MobilePay i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelses datoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra den dag denne annonce er offentliggjort. Annoncen offentliggøres den 19. april 2023.