Indkaldelse af idéer og forslag til "Odder Bioenergipark"

15. juni 2022

Den grønne omstilling er vores fælles ansvar. Det tidligere Byråd besluttede i august 2020, at Odder Kommune skulle være en del af Klimapartnerskabet DK2020 og arbejde for at efterleve målene i Parisaftalen. Derfor arbejder Odder Kommune nu for, at kommunen som samfund skal have en netto nul udledning af drivhusgasser inden 2050.

Etablering af et biogasanlæg er en vigtig byggesten i DK2020. Derfor sendes det ansøgte projekt med et kombineret projektområde til biogasanlæg og solenergianlæg i foroffentlig høring. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til projektet eller den endelige afgrænsning af projektområdet. Der er heller ikke taget stilling til projektets visuelle påvirkning af landskabet. Derfor indkaldes idéer og forslag til det ansøgte, men det kan f.eks. også være ønsker til indretning af rekreative forbindelser i projektområdet eller ønsker til, hvad den ”Grønne ordning” kan anvendes til lokalt.

Ansøgningsmateriale til "Odder Bioenergipark" kan ses her eller på plandata.dk.

Hvad er en foroffentlighedsfase

Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en kommuneplanstrategi. Før udarbejdelsen af sådanne forslag, skal der i henhold til planlovens § 23c indkaldes idéer og forslag med henblik på det, med mindre ændringerne vurderes at være uvæsentlige.

10 ugers fremlæggelse

I dette tilfælde vurderes ændringen at være væsentlig, hvorfor der gennemføres en foroffentlighedsfase efter planlovens § 23c på 10 uger. Der er med en lang foroffentlighedsfase på 10 uger taget hensyn til, at en del af høringsperioden ligger hen over sommeren.

Informationsmøder

Der afholdes informationsmøde den 22.06.2022 kl. 19-21 og igen den 15.08.2022 kl. 19-21, begge dage i Torrild Forsamlingshus.

Bemærkninger, idéer og forslag kan indsendes til og med den 24.08.2022

  • plan@odder.dk eller
  • Afleveres eller sendes til Odder Kommune, Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder

Ønsker du yderligere information er du velkommen til at sende en mail til: plan@odder.dk.