Foroffentlig høring om forslag til tilretning af landbaseret solenergianlæg ved Rude Havvej - kommuneplanramme 3.SOL.1

09. september 2022

Baggrund

Området ønskes revideret, for at tilrette projektarealet i forhold til de nærliggende beboelsesejendomme og for at få en mere hensigtsmæssig afgræsning af området. Det tilrettede område udgør 72,9 Ha, hvoraf størstedelen af projektarealet ligger inden for gældende kommuneplanramme 3.SOL.1.

Den grønne omstilling er vores fælles ansvar. Det tidligere Byråd besluttede i august 2020, at Odder Kommune skulle være en del af Klimapartnerskabet DK2020 og arbejde for at efterleve målene i Parisaftalen. Derfor arbejder Odder Kommune for, at kommunen som samfund skal have en netto nul udledning af drivhusgasser inden 2050. Det ansøgte projekt vil have en forventelig el produktion på ca. 70.000 MWh pr. år, hvilket svarer til 15.000 gennemsnitlige husstandes årlige elforbrug. Med den forventede produktion vil udledningen af CO2 kunne reduceres med 10.000 ton årligt. Etablering af et landbaseret solenergianlæg er således en vigtig byggesten i DK2020.

Da projektområdet ønskes tilrettet i forhold til udpegningen i Kommuneplan 2021-2033 sendes det ansøgte i foroffentlig høring med henblik på at indkalde idéer og forslag til det ansøgte. Det kan f.eks. være ønsker til indretning af rekreative forbindelser i projektområdet eller ønsker til, hvad den ”Grønne ordning” kan anvendes til lokalt.

Ansøgningsmateriale til landbaseret solenergianlæg 3.SOL.1 kan ses her eller på plandata.dk.

Opstilling af solenergianlæg skal ske på baggrund af en lokalplan og højst sandsynligt en miljøkonsekvensrapport (VVM), der redegør for de konkrete landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske og jordbrugsmæssige interesser samt for påvirkningen af nabobeboelser.

Hvad er en foroffentlighedsfase

Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en kommuneplanstrategi. Før udarbejdelsen af sådanne forslag, skal der i henhold til planlovens § 23c indkaldes idéer og forslag med henblik på det, med mindre ændringerne vurderes at være uvæsentlige.

6 ugers fremlæggelse

I dette tilfælde vurderes ændringen at være væsentlig, hvorfor der gennemføres en foroffentlighedsfase efter planlovens § 23c på 6 uger fra den 21.09.2022.

Din mulighed

Bemærkninger, idéer og forslag kan indsendes til og med den 02.11.2022

  • plan@odder.dk eller
  • Afleveres eller sendes til Odder Kommune, Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder