Forslag til boligprojekt i centerområdet ved Rosensgade 22-34 og Aaparkeringen

Foroffentlig høring for boligprojekt ved Rosensgade 22-34 og Aaparkeringen i Odder

16. november 2022

Se kommuneplanramme 1.C.10 her

Etageboliger i punkthusform mod Aaparkeringen

Det foreslås at bebygge området bag ved den eksisterende randbebyggelse mod Rosensgade.

Se boligprojektet her

Det ansøgte boligprojekt består af 5 nye punkthuse i 3-5 etager mod Aaparkeringen. Bebyggelsen skal trappe nedad mod øst og vest for at tilpasse sig den omgivende bebyggelse. Boligprojektet vil betyde, at bebyggelsesprocenten muligvis skal øges fra 115 til ca. 150.

Tilkørsel og parkering

Der etableres en intern fordelingsvej mellem eksisterende og nye bebyggelse, der sikrer privat og servicerende tilkørsel. Bebyggelsen foreslås desuden udført med parkering i konstruktion, dvs. under bebyggelsen med indkørsel fra Aaparkeringen.

Bygningshøjde

Bebyggelsen foreslås indrettet med ca. 50 boliger, og der skal etableres parkering i konstruktion under punkthusene. Da bygningshøjde beregnes ud fra eksisterende naturligt terræn, vil en fremtidig maksimal bygningshøjde inklusiv parkeringsetage kunne komme op på 23 m for de 3 bygninger i 5 etager.

Grøn struktur og stiforbindelser

Det forudsættes, at projektet i de kommende faser skal konkretiseres mere i forhold til beplantning og opholdskvaliteter. Men de overordnede forhold er som følger:

 • Projektområdets grønne områder skal være åbne og tilgængelige for offentligheden.
 • Mod øst, bag Rosensgade 22, kan der etableres et legeområde.
 • På grund af afgravningen langs områdets nordlige kant, hvor der skal etableres parkering i konstruktion, er det ikke muligt at bevare eksisterende træer. Derfor skal det ved lokalplanlægning stilles krav om genplantning med flere nye træer i området, og at alle træer skal have en vis størrelse ved etablering.
 • Midt i bebyggelsen foreslås der etableret en landskabstrappe, som sikrer en oplevelsesrig forbindelse fra boligernes nye terræn til Aaparkeringen og det rekreative område ved Odder å.
 • En ”historisk passage” udført i brosten eller lignende fastholdes og videreføres som stiforbindelse fra portåbningen ved Rosensgade 34 til den interne fordelingsvej.

Bevaringsværdig bebyggelse

Områdets bebyggelse er SAVE-vurderet i 2018.

 • Bygninger med den højeste værdi 1 vil som oftest være fredede bygninger eller folkekirker. Særligt værdifulde bygninger kan dog godt have bevaringsværdi 1 uden at være fredede.
 • Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.
 • Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren.
 • Bygninger med bevaringsværdierne 7-9 er ofte bygninger uden arkitektonisk udtryk eller uden historisk betydning. Det kan også være bygninger, som er så ombyggede, eller som har så mange udskiftninger, at de har mistet deres oprindelighed

Bebyggelse mod Rosensgade har følgende SAVE-værdier:

 • Rosensgade 22: 3 (for bygning fra 1956).
 • Rosensgade 24: 3 (for bygning mod Rosensgade fra 1909), 2 (for mellembygning fra 1929) og 2 (for baghus fra 1929).
 • Rosensgade 26: 4 (for bygning mod Rosensgade fra 1906)
 • Rosensgade 28: 3 (for bygning mod Rosensgade fra 1870), 2 (for mellembygning fra 1923) og 2 (for baghus fra 1918). Baghus i 2 etager fra 1918 ønskes nedrevet. Odder Museum har ikke haft særlige bemærkninger vedr. til denne bygning (se bilag 2).
 • Rosensgade 30: 3 (for bygning mod Rosensgade fra 1919)
 • Rosensgade 32: 5 (for bygning mod Rosensgade fra 1900)
 • Rosensgade 34: 3 (for bygning mod Rosensgade fra 1881) Garagebygning er vurderet uden bevaringsværdi.

Nedrivning af baghuse

For at kunne realisere den nye punkthusbebyggelse er det dog nødvendigt at nedrive en række baghuse.

Odder Museum har deltaget i en byvandring sammen med KAARK og CCGreen i april 2022 og efterfølgende vurderet baghusenes kulturhistoriske værdi. Museet konkluderer, at det væsentligste at bevare er den gamle snedkeribygning ved Lund Møbler, Rosensgade 24. Denne bygning bliver også bevaret ifølge den fremsendte forslag. Museet har desuden set på den gamle garagebygning ved Rosensgade 34, hvor portpassagen er. Den gamle garagebygning vurderes dog at være væsentligt ombygget, og besidder derfor ikke længere en høj kulturhistorisk værdi. Garagebygningen forudsættes nedrevet for at realisere ny bebyggelse.

Projektudviklerne ønsker at etablere en bebyggelse, der er moderne i udformningen og udført i blank teglmur, så materialeudtrykket er beslægtet med randbebyggelsen ved Rosensgade. 

Projektområdet er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 3. Byplanvedtægten blev vedtaget i 1968 og vurderes ikke at være tidsvarende i forhold til udviklingen i Odder by. Såfremt projektet videreføres skal der udarbejdes en ny lokalplan. Da boligprojektet ikke er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i 1 C 10 afholdes der en foroffentlig høring.

Hvad er en foroffentlighedsfase

Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en kommuneplanstrategi. Før udarbejdelsen af sådanne forslag, skal der i henhold til planlovens § 23c indkaldes idéer og forslag med henblik på det, med mindre ændringerne vurderes at være uvæsentlige.

6 ugers fremlæggelse

I dette tilfælde vurderes ændringen at være væsentlig, hvorfor der gennemføres en foroffentlighedsfase efter planlovens § 23c på 6 uger.

Din mulighed

Bemærkninger, idéer og forslag kan indsendes til og med den 29.12.2022.

 • plan@odder.dkeller
 • Afleveres eller sendes til Odder Kommune, Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder