Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033 –retningslinje for aflastningsområde

14. september 2023

Høringssvar indgået i den offentlige høring har bevirket, at minimumsstørrelsen på butikker ændres fra 500m² til 600m². Desuden blev det besluttet, at der ikke må etableres overdækkede indkøbscentre i aflastningsområdet.

Det betyder, at inden for aflastningsområdet udlægges en maksimal ramme til detailhandel i form af udvalgsvarebutikker og butikker til særligt pladskrævende varegrupper på 12.500m² med en minimumsstørrelse på 600m² per butik.

Her kan du se tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033 –retningslinje for aflastningsområde

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033 – retningslinje for aflastningsområde kan ses  på www.plandata.dk eller også ses på og udskrives fra Kommuneplan 2021-2033.

Retsvirkning

Inden for byzoner kan Kommunalbestyrelsen modsætte sig ønsker om opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt, jf. planlovens § 12 stk. 3.

Klagevejledning

Hvis du mener, at retsregler eller retsprincipperne ikke er fulgt i Kommunalbestyrelsens afgørelse, har du mulighed for at klage til Planklagenævnet.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har en væsentlig bruger interesse i anvendelsen.

Sådan klager man

Det er ved lov besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen https://naevneneshus.dk/start-din-klage/

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort eller MobilePay i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelses datoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra den dag denne annonce er offentliggjort. Annoncen er offentliggjort den 14. september 2023.