Endelig vedtagelse af Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 4 for del af delområde 1 og del af delområde 7

07. februar 2024

Ophævelsens formål er at ændre anvendelsen til kommuneplanens rammer hvilket vil muliggøre tæt lav boligbebyggelse for del af delomr. 1 samt anlæggelse af regnvandsbassin i del af delområde 7.


Her kan du se planerne

Planerne kan ses på og udskrives fra Plan-og Landdistriktsstyrelsens hjemmeside www.plandata.dk, samt på kommunens hjemmeside www.odder.dk. Eller ved at klikke her


Offentlig høring

Ophævelsen af Byplanvedtægt nr. 4 for del af delområde 1 og del af delområde 7 har været fremlagt i 11 ugers offentlig høring fra 29. juni 2023 til den 14. september 2023. Der var efter høringsperiodens udløb indkommet et enkelt høringsvar fra SAMN forsyning. 

Retsvirkninger

Når vedtagelsen af en lokalplan er offentliggjort, er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser.

Lovligt etableret bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etableret før lokalplanen blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil – også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Der henvises i øvrigt til lokalplanens § 15, Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger.

Klagevejledning

Hvis du mener at retsregler eller retsprincipperne ikke er fulgt i Kommunalbestyrelsens afgørelse, har du mulighed for at klage til Planklagenævnet.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse.

Sådan klager man

Det er ved lov besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet skal klage via klageportalen https://naevneneshus.dk/start-din-klage/

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre, der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.


Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort eller MobilePay i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 4 for del af delområde 1 og del af delområde 7 er offentligt bekendtgjort den 07. februar 2024.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.