Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 3037 for et sommerhusområde ved Chr. Petersensvej, Saksild Strand

07. september 2023

Lokalplan nr. 3037 muliggør et nyt sommerhusområde ved Chr. Petersensvej ved Saksild Strand

Lokalplanen giver mulighed for:

  • at udlægge området til sommerhusområde med mulighed for udstykning af maks. 69 sommerhusgrunde
  • at sikre udlæg af et offentligt tilgængeligt område med rekreative og naturmæssige værdier
  • at sikre udlæg af offentlig grøn stiforbindelse til stranden
  • at fastlægge vejadgangen til området fra Chr. Petersensvej
  • at sikre udlæg af veje, øvrige stier og sekundære fælles friarealer
  • at sikre udvidelse af Chr. Petersensvej
  • at sikre udlæg til offentlig parkeringsplads
  • at fastsætte bestemmelser for beplantning i området
  • at sikre arealudlæg til klimasikring
  • at sikre oprettelse af en grundejerforening i området

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 16 ha, der ligger sydvest for det eksisterende sommerhusområde ved Chr. Petersensvej og Posmosevej.

Mod syd og vest grænser området op til åbne marker.

Området har indtil nu haft landzonestatus, og overføres til sommerhusområde ved vedtagelsen af lokalplanen.

Lokalplanområdet omfatter del af vejlitra 7000f samt del af matr. nr. 10a, Saksild By, Saksild.

Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder.

Delområde 1 er udlagt til fælles friareal med rekreative faciliteter, regnvandsbassin og klimasikring. Der er udlagt en offentlig sti, der forbinder Chr. Petersensvej med delområde 1 og 2 og fører til stranden. I den nordlige del af området er der udlagt et byggefelt til opførelse af et fælleshus.

Delområde 2 giver mulighed for at udstykke 69 sommerhusgrunde, hvor der må opføres bebyggelse ét plan med en maks. bygningshøjde på 5 meter. På den enkelte grund må der opføres sommerhuse på maks. 150 m2, samt sekundær bebyggelse såsom annekser og udhuse mv. på i alt 50 m2, således at den samlede bebyggelse pr. grund ikke overstiger 200 m2. De arealer inden for delområde 2, der er registreret som arkæologiske delområder, skal friholdes for bebyggelse.

Inden for delområde 2 udlægges desuden offentlig stiforbindelse til stranden, vejarealer, sekundære stier samt mindre fælles friarealer.

Delområde 3 er udlagt til offentlig vej, p-plads og cykelsti.

Her kan du se planen

Lokalplan nr. 3037 kan ses på og udskrives fra Plan-og Landdistriktsstyrelsens hjemmeside www.plandata.dk

Lokalplan nr. 3037

Planen kan også ses på kommunens hjemmeside www.odder.dk

Retsvirkninger

Når vedtagelsen af en lokalplan er offentliggjort, er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser.

Lovligt etableret bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etableret før lokalplanen blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil – også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Der henvises i øvrigt til lokalplanens § 15, Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger.

Klagevejledning

Hvis du mener at retsregler eller retsprincipperne ikke er fulgt i Kommunalbestyrelsens afgørelse, har du mulighed for at klage til Planklagenævnet.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse.

Sådan klager man

Det er ved lov besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet skal klage via klageportalen https://naevneneshus.dk/start-din-klage/

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre, der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort eller MobilePay i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Lokalplan nr. 3037 er offentligt bekendtgjort den 7. september 2023.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.