Lokalplanområdets afgrænsning vist med hvid streg på luftfoto

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1151 - for centerområde ved Odder Rådhus - Folkeparken

04. januar 2022

Forslag til lokalplan nr. 1151 har været i 8 ugers offentlig høring fra den 20. maj til den 15. juli 2021. Lokalplan nr. 1151 er endelig vedtaget på Byrådets møde den 13.12.2021. Den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 1151 er offentligt bekendtgjort den 5. 1. 2022.

Her kan du se planen
Lokalplan nr. 1151 kan ses på og udskrives fra plandata.dk. Lokalplanen kan også ses på kommunens hjemmeside odder.dk.

Lokalplan nr. 1151 skal muliggøre

  • Realisering af anlægsprojektet for Folkeparken
  • Mindre anvendelsesændringer i overensstemmelse med tidligere dispensation fra lokalplan nr. 1119 for Tinghuset
  • Sikring og udvikling af bevaringsværdig bebyggelse i området i form af bevarende bestemmelser og mulighed for mindre tilbygninger 
  • Øvrig byfornyelse i tilknytning til Folkeparken i form af evt. tilbygninger eller nyopførelse af del af randbebyggelse mod Rosensgade i op til 3½ etage jf. kommuneplanrammen 

Retsvirkninger

Når Byrådet har bekendtgjort vedtagelsen af en lokalplan offentligt, er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser.

Lovligt etableret bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil – også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Der henvises i øvrigt til lokalplanens § 14.

Klagevejledning

Hvis du mener, at retsregler eller retsprincipper ikke er fulgt i Byrådets afgørelse, har du mulighed for at klage til Planklagenævnet.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse.

Sådan klager man

Det er ved lov blevet besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportal https://naevneneshus.dk/start-din-klage

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort eller Mobile Pay i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1151 annonceres på Odder Kommunes hjemmeside den 5. 1. 2021.

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.