Stenkalvens Vandværk - Boretilladelse til ny suppleringsboring

24. november 2022

Stenkalvens Vandværk har fået boretilladelse samt foreløbig indvindingstilladelse til ren- og prøvepumpning af ny suppleringsboring. Boringen etableres på matr. nr. 31 Tunø By, Tunø.

Afgørelsen incl. bilag kan ses her

Klagevejledning

Vandforsyningsloven           

I henhold til § 75 i vandforsyningsloven, nr. 602 af 10.05.2022 kan afgørelsen inden 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen kan påklages af ansøgeren, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet og af enhver med individuel væsentlig interesse i sagen.

Klagefristen er 22. december 2022

Miljøbeskyttelsesloven

I henhold til § 91 i miljøbeskyttelsesloven, nr. 100 af 19.01.2022 kan afgørelsen inden 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen kan påklages af landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. Miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100, og af lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Odder Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Klagefristen er 22. december 2022

Søgsmål

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt, det vil sige 24.05.2023.

Klagevejledning

Klage over denne afgørelse, kan indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen – det vil sige Odder Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder Kommune i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 900 kr. for almindelige borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

For yderligere information om Miljø- og Fødevareklagenævnet henvises til hjemmesiden www.naevneneshus.dk .