Endelig tilladelse til ny boring DGU nr. 108.733 tilhørende Gylling Vandværk

04. maj 2022

Gylling Vandværk har fået endelig vandindvindingstilladelse til ny boring DGU nr. 108.733. Tilladelsen er et tillæg til eksisterende vandindvindingstilladelse, som udløber 28.06.2048.

Boringen er beliggende på matr. nr. 2e Amstrup By, Falling.

Afgørelsen incl. bilag kan ses her


Klagevejledning

Vandforsyningsloven

I henhold til §75 i Vandforsyningsloven, nr. 1450 af 05.10.2020 kan afgørelsen inden 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen kan påklages af ansøgeren, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet og af enhver med individuel væsentlig interesse i sagen.

Klagefristen er 01.06.2022

Miljøbeskyttelsesloven

I henhold til §91 i Miljøbeskyttelsesloven, nr. 100 af 19.01.2022 kan afgørelsen inden 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen kan påklages af landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. Miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100, og af lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Odder Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Klagefristen er 01.06.2022

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt, det vil sige 04.11.2022.

Klage

Klage over denne afgørelse, kan indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk . Der logges på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen - det vil sige Odder Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder Kommune i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 900 kr. for almindelige borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

For yderligere information om Miljø- og Fødevareklagenævnet henvises til hjemmesiden www.naevneneshus.dk.