Møde i kommunalbestyrelsen i Rådhussalen

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Kort over område til solcelleanlæg

Invitation til markvandring ved Rude Havvej

Velas Energy ansøger på vegne af fire lokale lodsejer om udvikle et solcelleanlæg på lodsejernes arealer beliggende sydvest for Rude mellem Odder og Saksild i Odder Kommune.

Læs mere

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Visualisering af projektet

Foroffentlig høring for boligprojekt ved det tidligere lægehus på Torvald Køhlsvej 29 i Odder

Det tidligere lægehus, beliggende Torvald Køhlsvej 29 i Odder, er omfattet af kommuneplanramme 1.C.32, der bestemmer, at bygninger må opføres med 3 etager og med en maksimal bygningshøjde på 15 m. Bebyggelsesprocenten er 60 for hele kommuneplanrammen, der også omfatter Odder Parkhotel.

Læs mere
Forslag til boligprojekt i centerområdet ved Rosensgade 22-34 og Aaparkeringen

Foroffentlig høring for boligprojekt ved Rosensgade 22-34 og Aaparkeringen i Odder

Centerområdet mellem randbebyggelsen på Rosensgade 22-34 og Aaparkeringen er omfattet af kommuneplanramme 1.C.10, der bestemmer, at bygninger må opføres med 3,5 etager og med en maksimal bygningshøjde på 16 m. Bebyggelsesprocenten er 115 for hele kommuneplanrammen, der også omfatter den resterende del af karréen frem til Nygade/Raupachsgade

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 3039 for et nyt sommerhusområde ved Kystvejen ved Saksild Strand.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 14. november 2022 godkendt at forslag til Lokalplan nr. 3039 for et nyt sommerhusområde ved Kystvejen ved Saksild Strand fremlægges i offentlig høring fra 21. november 2022 til den 23. januar 2023.

Læs mere

Foroffentlig høring for landbaseret solenergiområde 1.SOL.1 vest for Torrild

Odder Kommune afholder forudgående høring om forslag til etablering af landbaseret solenergiområde 1.SOL.1 vest for Torrild.

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 8013 for institutionen Tornsbjerggård nord for Hadrup samt tillæg nr. 3. til Kommuneplan 2021-2033

Udvalget for Klima og Plan har på møde den 22. november 2022 på vegne af Kommunalbestyrelsen godkendt Lokalplan nr. 8013 endeligt. Ligeledes har Udvalget for Økonomi og Erhverv har på møde 6. december 2022 på vegne af Kommunalbestyrelsen godkendt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-2033 endeligt.

Læs mere

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Stenkalvens Vandværk - VVM-afgørelse

Odder Kommune har afgjort, at tilladelse til etablering af ny suppleringsboring på matr. nr. 31 Tunø By, Tunø for Stenkalvens Vandværk ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) jvf. Miljøvurderingslovens §21.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til etablering af hundepension i nyopført bygning

Drammelstrupvej 135, Balle, ejendDrammelstrupvej 135, Balle, ejendomsnummer 14942, matrikelnr. 6m, BALLE BY, ODDERomsnummer 14942, matrikelnr. 6m, BALLE BY, ODDER

Læs mere

Landzonetilladelse til 72 m² udhus

Tudsdamvej 2, Skablund, 8350 Hundslund - matrikel nr. 1n m.fl. Sondrup By, Hundslund og med ejendomsnummer 77057.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af 2 læskure til heste

Bjeragervej 41, Bjerager, ejendomsnummer 10351, matrikelnr. 8A, BJERAGER BY, BJERAGER

Læs mere

Landzonetilladelse til indretning af anneks i eksisterende udhusbygning

Stationsvej 21, Boulstrup, ejendomsnummer 68899, matrikelnr. 15AX, RANDLEV BY, RANDLEV

Læs mere

Landzonetilladelse til husstandsvindmølle

Hesselbjergvej 49, Randlev, 8300 Odder, matrikel nr. 13a m.fl. Randlev By, Randlev og med ejendomsnummer 26800

Læs mere

Industrivirksomhed

Landbrug

Husdyrbruget, Alrøvej 374, 8300 Odder: §16b-miljøtilladelse

Afgørelse efter §16b stk. 1) i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. på Alrøvej 374, 8300 Odder.

Læs mere

Horsensvej 110, 8300 Odder: dispensation fra afstandskrav til naboskel

Afgørelse efter §5 stk. 7 i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen) på Horsensvej 110, 8300 Odder.

Læs mere

Spildevand

Vandløb

Natur

Kystbeskyttelse