Møde i kommunalbestyrelsen i Rådhussalen

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Oversigtskort over området til lokalplan 8012

Offentlig høring af Lokalplan nr 8012 - Boligområde ved Oldrupvej i Hundslund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 20. juni 2022 godkendt at forslag til Lokalplan nr. 8012 for et boligområde ved Oldrupvej i Hundslund fremlægges i offentlig høring fra 22. juni 2022 til den 31. august 2022.

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til "Odder Bioenergipark"

Odder Kommune afholder forudgående høring om forslag til etablering af ”Odder Bioenergipark” med et samlet projektområde på 106 Ha vest for Torrild. Det ansøgte ”Odder Bioenergipark” består af 90 Ha til solenergianlæg og 16 Ha til biogasanlæg.

Læs mere

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Afgørelse om at Tillæg nr 11 til Spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

I henhold til Miljøvurderingslovens kapitel 4 er der udført miljøscreening til vurdering af, om den aktuelle planlægning kan forventes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Læs mere

Afgørelse om at Tillæg nr 12 til Spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

I henhold til Miljøvurderingslovens kapitel 4 er der udført miljøscreening til vurdering af, om den aktuelle planlægning kan forventes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Læs mere

Afgørelse om at Tillæg nr 13 til Spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

I henhold til Miljøvurderingslovens kapitel 4 er der udført miljøscreening til vurdering af, om den aktuelle planlægning kan forventes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Læs mere

Afgørelse om at Tillæg nr 14 til Spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

I henhold til Miljøvurderingslovens kapitel 4 er der udført miljøscreening til vurdering af, om den aktuelle planlægning kan forventes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Læs mere

Landzonetilladelser

landzonetilladelse til etablering af naturplads med telt/teepee, shelter og svedhytte

Grøvten 55F, 8799 Tunø, ejendomsnummer 111727, matrikelnr. 171, TUNØ BY, TUNØ

Læs mere

Landzonetilladelse til opsætning af 24 solceller

Rørthvej 137, 8300 Odder, ejendomsnummer 58249, matrikelnr. 18U, ODDER BY, ODDER

Læs mere

Landzonetilladelse til tilbygning af en eksisterende løsdrift-stald med 30m2

Grobshulevej 243, Fensholt, ejendomsnummer 23143, matrikelnr. 4D, FENSHOLT BY, TORRILD

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af et nyt vådområde og terrænregulering i forbindelse med omlægning af åløb

Etableres på flere matrikler ved Fensholt og Torrild

Læs mere

Landzonetilladelse til lovliggørelse af 2 mindre bygninger

Sondrupvej 76, Sondrup, 8350 Hundslund, matrikelnr. 7v, Sondrup By, Hundslund og med ejendomsnummer 66691.

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af areal til etablering af vådt regnvandsbassin

Fenstenvej 30, Fensten, 8300 Odder, matrikelnr. 11a Fensten By, Gosmer og med ejendomsnummer 19642.

Læs mere

Landzonetilladelse til opstilling af 48 m høj gitter

Kjeldbækvej 51, Oder Randlev, 8300 Odder. Ejendommen har matrikelnr. 12s m.fl., Randlev By, Randlev

Læs mere

Landzonetilladelse til lovliggørelse af et læskur til dyrehold

Svinballevej 38, 8350 Hundslund, matrikel nr.: 6b m.fl., Svinballe By, Hundslund. Ejendomsnummeret er 72144.

Læs mere

Industrivirksomhed

Landbrug

Husdyrbruget Gosmervej 70, 8300 Odder

Odder Kommune har indledt lovpligtig revurdering af miljøgodkendelsen for IE-husdyrbruget Gosmervej 70, 8300 Odder

Læs mere

Spildevand

Udkast til Tillæg nr. 11 til spildevandsplan, Klimaprojekt ved Mejerivej

Kommunalbestyrelsen i Odder Kommune har den 9. maj 2022 godkendt udkast til tillæg nr. 11 til gældende spildevandsplan i forbindelse med at klimasikre Odder by ved Mejerivej, Østergade og Kildegade.

Læs mere

Udkast til Tillæg nr. 12 til spildevandsplan, Lemmestrupvej 15

Kommunalbestyrelsen i Odder Kommune har den 28. marts 2022 godkendt udkast til tillæg nr. 12 til gældende spildevandsplan i forbindelse med at optage Lemmestrupvej 15, 8300 Odder i Spildevandsplanen.

Læs mere

Udkast til Tillæg nr. 13 til spildevandsplan, Cirkuspladsen, Lokalplan 4

Kommunalbestyrelsen i Odder Kommune har den 9. maj 2022 godkendt udkast til tillæg nr. 13 til gældende spildevandsplan i forbindelse med nedlæggelse af to overløbsbygværker og separatkloakering af Odder by.

Læs mere

Udkast til Tillæg nr. 14 til spildevandsplan, Lokalplan nr. 8012, Hundslund

Kommunalbestyrelsen i Odder Kommune har den 20. juni 2022 godkendt udkast til tillæg nr. 14 til gældende spildevandsplan i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 8012, Hundslund.

Læs mere

Vandløb

Tilladelse efter vandløbsloven samt miljøscreening til regulering af Stampmølle Bæk ved Overskov

I forbindelse med bynært anlæg til klimasikring af Odder By, ønsker Odder Kommune at udskifte vandbremsen ved Overskov. Profilet af udskæringen i vandbremsen ændres, for at tilbageholde mere vand ved ekstrem nedbør, for at reduceres oversvømmelserne nedstrøms i Odder by.

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven, dispensation fra naturbeskyttelseslovens samt miljøscreening til regulering af Stampmølle Bæk ved Rådhusgade

I forbindelse med bynært anlæg til klimasikring af Odder By, ønsker Odder Kommune at udskifte risteværk ved rørunderføringen af Stamp-mølle Bæk under Rådhusgade.

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven samt miljøscreening af regulering af Stampmølle Bæk ved Fensholt

I forbindelse med etablering af et 19,2 ha vådområde ved Fensholt, vest for Odder by, ønsker Odder Kommune at regulere Stampmølle Bæk.

Læs mere

Natur

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af Fensholt vådområdeprojekt

Odder Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af Fensholt vådområdeprojekt.

Læs mere

Kystbeskyttelse

Grundvand

Endelig tilladelse til ny boring DGU nr. 108.733 tilhørende Gylling Vandværk

I henhold til Vandforsyningslovens §§ 20 og 21 har Odder Kommune meddelt endelig vandindvindingstilladelse til ny boring DGU nr. 108.733 tilhørende Gylling Vandværk, Søbyvej 8, 8300 Odder

Læs mere