Møde i kommunalbestyrelsen i Rådhussalen

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Lokalplanens afgrænsning

Offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 8015 - Offentligt område ved hallen i Hundslund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 10. oktober 2023 godkendt at forslag til Lokalplan nr. 8015 - Offentligt område ved hallen i Hundslund fremlægges i offentlig høring fra den 13. oktober 2023 til den 8. december 2023.

Læs mere
Offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 3043 landbaseret solenergianlæg ved Rude Havvej samt kommuneplantillæg nr. 6

Offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 3043 landbaseret solenergianlæg ved Rude Havvej samt kommuneplantillæg nr. 6

Kommunalbestyrelsen har på møde den 14. november 2023 godkendt at forslag til Lokalplan nr. 3043 - landbaseret solenergianlæg ved Rude Havvej samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021-2033 fremlægges i offentlig høring fra den 20. november 2023 til den 29. januar 2024.

Læs mere

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Afgørelse om, at tilladelse til grundvandssænkning på matr. nr. 10a Saksild By, Saksild, 8300 Odder for SAMN Forsyning, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

Odder Kommune har afgjort, at tilladelse til grundvandssænkning på matr. nr. 10a Saksild By, Saksild, 8300 Odder ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) jvf. Miljøvurderingslovens §21.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til lovliggørelse af genopførelse af 2 bygninger som garager

Lemmestrupvej 28, 8300 Odder, ejendomsnummer 38043, matrikelnr. 2F, GERSDORFFSLUND HGD., GOSMER

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af en sansehave og terrænregulering i forbindelse med etableringen sansehaven

Tornsbjergvej 98, ejendomsnummer 75445, matrikelnr. 45, TORRILD BY, TORRILD

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af en ny spisesal og et nyt produktionskøkken

Eriksmindevej 40, 8300 Odder, ejendomsnummer 18719, matrikelnr. 14D, BJERAGER BY, BJERAGER

Læs mere

Affald

Borger putter affald i container

Nye affaldsregulativer

Odder Kommunes kommunalbestyrelse vedtog den 14. november 2023, at affaldsregulativerne for husholdningsaffald og erhvervsaffald udsendes i 4 ugers høring.

Læs mere

Industrivirksomhed

Landbrug

Spildevand

Lovliggørende tilladelse til krydsning af Maskær Bæk med vandledning

Afgørelse efter Vandløbslovens kap. 7 § 47 samt § 9 stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering lovliggørelse af til krydsning af Maskær Bæk med vandledning

Læs mere

Vandløb

Natur

Varmeforsyning