Møde i kommunalbestyrelsen i Rådhussalen

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1158 - Lægehuset - Torvald Køhlsvej 29 og Kommuneplantillæg nr. 9 Kommuneplan 2021-2033

Kommunalbestyrelsen har på møde den 16. maj 2023 godkendt at forslag til lokalplan nr. 1158 - Lægehuset - Torvald Køhlsvej 29 og Kommuneplantillæg nr. 9 Kommuneplan 2021-2033 fremlægges i offentlig høring fra 23.05.2023 til 08.08.2023.

Læs mere

Foroffentlig høring for tre mulige placeringer af biogasanlæg i Odder Kommune

Indkaldelse af idéer og forslag.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 5037 for Hou Lystbådehavn

Kommunalbestyrelsen har på møde den 28. marts 2023 godkendt at forslag til Lokalplan nr. 5037 for Hou Lystbådehavn fremlægges i offentlig høring fra 19. april 2023 til den 14. juni 2023.

Læs mere
Kort over aflastningsområde

Offentlig høring af forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033

Kommunalbestyrelsen har på møde den 28. marts 2023 godkendt at ”forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033 – retningslinje for aflastningsområde” fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere

Invitation til markvandring vedr. rekreativt område ved daginstitution og Hundslund Hallen i Hundslund

Odder Kommune har modtaget ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for et rekreativt område ved Torupvej i Hundslund. Vi vil gerne invitere dig til markvandring i området. Her kan du høre om forudsætningerne for planlægningen, og hvilke tanker der er for området.

Læs mere

Invitation til "markvandring" ved det foreslåede aflastningsområde ved Rude Havvej

Vi vil gerne invitere dig til markvandring i området. Her kan du høre om forudsætningerne for planlægningen, og hvilke tanker, der er om området.

Læs mere
Forlag til lokalplan nr. 3037 for et sommerhusområde ved Chr. Petersensvej, Saksild Strand

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 3037 for et sommerhusområde ved Chr. Petersensvej, Saksild Strand

Kommunalbestyrelsen har på møde den 16. maj 2023 godkendt at forslag til lokalplan nr. 3037 for et sommerhusområde ved Chr. Petersensvej, Saksild Strand, fremlægges i offentlig høring fra 22. maj 2023 til den 7. august 2023.

Læs mere

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Afgørelse om at Tillæg nr 16 til Spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

I henhold til Miljøvurderingslovens kapitel 4 er der udført miljøscreening til vurdering af, om den aktuelle planlægning kan forventes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus med integreret garage og overdækning

Ondrupgaardvej 38, ejendomsnummer 47166, matrikelnr. 10A, ONDRUP BY, ODDER.

Læs mere

Landzonetilladelse til lovliggørelse af udvidelse af udhusbygning

Balshavevej 120, 8300 Odder, matrikelnr. 27G, RANDLEV BY, RANDLEV

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse udhusbygning på 63m2

Kongshusvej 144, matrikel nr. 4D, FILLERUP BY, ODDER.

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af en selvstændig boligparcel

Dyngby Møllevej 31, 8300 Odder, matrikel nr. 8r, DYNGBY BY, BJERAGER.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af en overdækning på 48m2 til erhvervsbygning

Stationsvej 11, 8300 Odder, matrikelnr. 15P, RANDLEV BY, RANDLEV

Læs mere

Landzonetilladelse til afholdelse af Gylling Byfest, samt opstilling af forsamlingstelt

Gylling Skolegade 13, 8300 Odder, ejendomsnummer 23992, matrikelnr. 79F, GYLLING BY, GYLLING

Læs mere

Landzonetilladelse til afholdelse af Sondrup Marked og opstilling af festtelt

Landevejen 32, 8350 Hundslund, matrikel nr. 7A. HUNDSLUND BY, HUNDSLUND.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af et læskur til heste

Dyngby Møllevej 18, 8300 Odder.

Læs mere

Industrivirksomhed

Afgørelse om miljøgodkendelse til halmbrikketteanlæg, Oddervej 33, 8350 Hundslund.

Afgørelse om miljøgodkendelse til halmbrikketteanlæg, Oddervej 33, 8350 Hundslund.

Læs mere

Landbrug

Spildevand

Høring af Tillæg nr. 16 til spildevandsplan, Lokalplan 3037, Sommerhusområde ved Chr. Petersensvej

Kommunalbestyrelsen i Odder Kommune har den 16. maj 2023 godkendt udkast til tillæg nr. 16 til gældende spildevandsplan i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 3037, sommerhusområde ved Chr. Petersensvej, Saksild Strand.

Læs mere

Vandløb

Tilladelse til vandløbsregulering, Stampmølle Bæk ved Rådhusgade

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til regulering af Stampmølle Bæk ved Rådhusgade, samt afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Læs mere

Høring af vandløbsregulering af Stampemølle Bæk ved Aahaven

For at hindre at større mængder af grene og andet groft materiale fortsat føres med vandløbet til Rådhusgade, med risiko for oversvømmelser, ønsker Odder Kommune at etablere en mindre rist længere oppe i vandløbssystemet ved Aahaven. Der er søgt midler til projektet gennem medfinansieringsordningen med SAMN Forsyning.

Læs mere

Høring af vandløbsregulering af Odder Å ved Rathlousdal Gods

Baggrunden for nærværende ansøgning er, at der er foretaget en ikke godkendt nødværgereparation, i sommeren 2022, af en underføring under indkørselsvej til Rathlousdal Gods og under en bygning, som er tilhørende Rathlousdal Gods. Ifm. nødværgereparationen er det siden konstateret, at de nye forhold i underføringen udgør en spærring for fisk, som derfor skal udbedres. Nærværende projekt har til hensigt at renovere underføringen, således at denne ikke vil udgøre en spærring for fisk.

Læs mere

Natur

Kystbeskyttelse

Grundvand