Undersøgelse af jord

I det følgende fremgår de generelle krav som stilles til undersøgelsesoplæg. Det er en god ide at kontakte et rådgivende ingeniørfirma med erfaring i udførslen af forureningsundersøgelser, da en god undersøgelse sparer megen sagsbehandlingstid.

Undersøgelse af jord

Formål
Det skal klart fremgå hvad formålet med den forestående undersøgelse er. Det er fx vigtigt at vide, om det er hele ejendommen der ønskes undersøgt for, at kortlægningen kan ophæves, eller om det blot er en del af ejendommen som skal undersøges, fx i forbindelse med tilbygninger. Andre gange vil man kun undersøge med henblik på risikovurdering i forhold til bolig.
 
Et eksempel: ”Formålet med undersøgelsen er at afklare om alle eksisterende og tidligere aktiviteter på ejendommen har medført forurening”.
 
Historisk redegørelse
For at kunne lave et oplæg til en undersøgelse er det en forudsætning, at man kender til alle forureningskilder på ejendommen både nuværende og historiske. Der skal således være en fyldestgørende historisk redegørelse, der omfatter hvilke forurenende aktiviteter, der har været på ejendommen, samt hvor på ejendommen alle aktiviteterne (bygninger, tanke, oplag m.m.) har været.
Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke arealer der er befæstet og ubefæstet, samt hvornår befæstelsen blev etableret.
Hvis regionen har en historik som er fyldestgørende, kan denne evt. benyttes som udgangspunkt.
 
Skitse
Der skal være en skitse over ejendommen med angivelse af samtlige forureningskilder, nuværende og tidligere bygninger, befæstede og ubefæstede arealer og hvor der planlægges udført boringer og prøvetagning. Af skitsen skal også fremgå hvor der er erhverv, bolig og have o.l.
Skitsen skal være målfast.
 
Prøver og analyser
Det forventes, at forureningsundersøgelsen og afrapporteringen udføres efter Miljøstyrelsens vejledninger (Nr. 13 1998 Prøvetagning og analyse af jord, Nr. 6 Oprydning på forurenede lokaliteter - Hovedbind og Nr. 7 1998 Oprydning på forurenede lokaliteter - Appendiks).
 
Prøverne, som udtages til analyse på anerkendt laboratorium, skal analyseres ved akkrediterede analysemetoder.
 
Blandingsprøver
Hvis det skal dokumenteres, at der ikke er forurening på ejendommen, kan kommunen ikke anbefale, at der analyseres på blandingsprøver, da en eventuel jordforurening vil sløres ved denne fremgangsmåde. Det anbefales derfor, at der i stedet analyseres på enkeltprøver i et antal, der er tilstrækkeligt til at dække relevante kilder, der kan have givet forurening af jorden.
Til undersøgelse på større areal for diffus forurening kan det af hensyn til undersøgelsesomkostninger være nødvendigt at tage blandingsprøver for at lokalisere forurenede områder (hotspots).