Sygepleje

Hvad

Sygepleje henhører under Sundhedsloven, og udføres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Sygepleje omfatter f.eks. hjælp til indtagelse eller dosering af medicin, sårbehandling, pleje og omsorg til døende, psykisk hjælp- og støtte samt rådgivning, vejledning og undervisning i sundheds- og sygdomsrelaterede emner.

Kvalitetsstandarder

Du kan se kommunens kvalitetsstandarder her. Følgende ydelser indgår i tilbud om sygepleje.

•    Aktivitet
•    Ernæring
•    Hud og slimhinder
•    Kommunikation
•    Psykosociale forhold
•    Respiration og cirkulation
•    Seksualitet
•    Smerter og sanseindtryk
•    Søvn og hvile
•    Viden og udvikling
•    Udskillelse af affaldsstoffer 
•    Særlige bestemmelser for Tunø

Hvem

Du kan få sygepleje efter henvisning fra egen læge, vagtlæge, sygehuslæge eller efter visitation af Borgerforløb. Sygeplejen tilbydes på baggrund af en lægefaglig vurdering og / eller i samråd mellem læge, hjemmesygeplejerske eller andre sundhedsfaglige ansatte i Odder Kommune.

Pris

Hjemmesygepleje er gratis.

Hvor

Sygepleje ydes fortrinsvist i dit eget hjem eller i sygeplejeklinik på Ålykkecentret.

Hvem udfører

Sygepleje udføres af sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter, som er ansat i Sundhed & Omsorg. Det er autoriseret personale, hvoraf de fleste har specialuddannelse indenfor relevante områder. Det være sig diabetes, sårpleje, kontinens, pleje af døende i eget hjem m.m.

Sygeplejerskerne og social- og sundhedsassistenterne arbejder tæt sammen med ansatte i Borgerforløb, Aktiv Hverdag, hjemmehjælpere, praktiserende læger, sygehuslæger, terapeuter, sygehusene, samt Det Palliative Team i Århus og Det Geriatriske Team i Horsens.

Hvornår

Når du først er visiteret til sygepleje, kan du få sygepleje både som planlagte besøg eller ved akutte opståede behov hele døgnet, når en sygeplejefaglig indsats er påkrævet.